dnes je 13.7.2024

Input:

373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o specifických zdravotních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 44 odst. 2 písm. c)
47/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 54 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. a) a b); vkládá nový § 58a
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 51
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 49 odst. 3
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 71 odst. 1 písm. e) a § § 72 odst. 1 a 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 44 odst. 2 písm. c)
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
vkládá novou hlavu VII a § 92a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení hlavy VIII
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění, celkem k datu 183 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 49 odst. 1 písm. a)
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 94
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
a č. 177/2022 Sb.
205/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 54, § 57 a § 90
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 89e odst. 2
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 28 odst. 2
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 77 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
§ 1
Tento zákon
a)  upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”) a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb,
b)  zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , stanoví obecné zásady radiační ochrany osob v souvislosti s lékařským ozářením, režim provádění radiologických postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření a míru odpovědnosti poskytovatelů a zdravotnických pracovníků v souvislosti s těmito postupy a činnostmi a stanoví opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
§ 2
(1)  Specifickými zdravotními službami se rozumí zdravotní služby poskytované podle tohoto zákona.
(2)  Ustanovení zákona o zdravotních službách se v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb použijí, pokud tento zákon nestanoví jinak.
HLAVA II
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK
Díl 1
Asistovaná reprodukce
§ 3
(1)  Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodnění ženy
a)  ze zdravotních důvodů při léčbě její neplodnosti nebo neplodnosti muže, jestliže
1.  je málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotněla přirozeným způsobem nebo aby donosila životaschopný plod, a
2.  jiné způsoby léčby její neplodnosti nebo neplodnosti muže nevedly nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti nepovedou k jejímu otěhotnění, nebo
b)  pokud jde o potřebu časného genetického vyšetření lidského embrya, je-li zdraví budoucího dítěte ohroženo z důvodu prokazatelného rizika přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo vad, jejichž nositelem je tato žena nebo muž.
(2)  Zárodečnými buňkami se pro účely asistované reprodukce rozumí vajíčka a spermie.
(3)  Umělým oplodněním ženy se rozumí
a)  zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy, nebo
b)  přenos lidského embrya vzniklého oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních orgánů ženy.
(4)  Pro umělé oplodnění ženy lze použít
a)  vajíčka získaná od této ženy2) ,
b)  spermie získané od muže2) , který se ženou podstupuje léčbu neplodnosti společně,
c)  zárodečné buňky darované jinou osobou2) , než která je uvedena v písmenech a) a b) (dále jen „anonymní dárce”); anonymním dárcem může být pouze žena, která dovršila věk 18 let a nepřekročila věk 35 let, nebo muž, který dovršil věk 18 let a nepřekročil věk 40 let.
(5)  Zárodečné buňky a lidská embrya mohou být použita pouze pro umělé oplodnění. To neplatí, jde-li o lidská embrya nevyužitá pro umělé oplodnění, která lze použít pro výzkum na lidských kmenových embryonálních buňkách za podmínek a pro účely stanovené zákonem upravujícím výzkum na lidských
Nahrávám...
Nahrávám...