dnes je 13.7.2024

Input:

369/2004 Sb., Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění účinném k 1.2.2009

č. 369/2004 Sb., Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění účinném k 1.2.2009
VYHLÁŠKA
ze dne 3. června 2004
o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
18/2009 Sb.
(k 1.2.2009)
mění § 6, § 16 a vkládá přílohu č. 11
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 2 odst. 5, § 6 odst. 4, § 9 odst. 3, § 9a odst. 1 a § 10 odst. 2 zákona a dále v dohodě s Českým báňským úřadem podle § 26 odst. 2 zákona a podle § 11 a 14 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., (dále jen „horní zákon”):
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška
a)  stanovuje členění průzkumných geologických prací v rámci průzkumu pro zvláštní zásahy do zemské kůry, hydrogeologického, inženýrskogeologického, geofyzikálního a geochemického průzkumu a průzkumu geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí (§ 2 odst. 5 zákona),
b)  upravuje postup při projektování geologických prací, při zajištění střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy1) a při schvalování projektu geologických prací a jeho změn a stanovuje náležitosti projektu geologických prací a dobu, kdy je možno zahájit provádění geologických prací výjimečně před schválením projektu (§ 6 odst. 4 zákona),
c)  upravuje postup při provádění geologických prací (§ 9 odst. 3 zákona),
d)  stanovuje vymezení rizikových geofaktorů a podrobnosti o jejich oznamování [§ 9a odst. 1 písm. a) bod 2 zákona],
e)  upravuje náležitosti a obsah vyhodnocování geologických prací a stanovuje lhůty vyhodnocování těchto prací (§ 10 odst. 2 zákona),
f)  stanovuje postup při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a hospodárného využití nerostného bohatství (§ 11 odst. 6 horního zákona) a
g)  upravuje postup při výpočtu zásob výhradních ložisek a náležitosti výpočtu zásob (§ 14 odst. 4 horního zákona).
§ 2
Definice pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  objednavatelem geologických prací - fyzická nebo právnická osoba, která objednává řešení geologického úkolu od organizace.2) Objednavatelem geologických prací je také zadavatel,3) pokud sám není organizací, která bude geologické práce provádět, a jejich provedení objedná od jiné organizace,
b)  technickými pracemi - práce spojené se zásahem do pozemku (zejména kopané zářezy, kopané sondy a rýhy, strojní vrty, šachtice, štoly, úpadnice, jámy nebo jiná důlní díla a střelné práce používané při provádění geologických prací), pokud jsou prováděny pomocí strojních mechanismů a zařízení. Za technické práce se nepovažuje povrchový odběr vzorků hornin, půd a odběr sedimentů povrchových toků, pokud je prováděn ručním nářadím, a z povrchu prováděná měření a pozorování přístroji nebo jejich příslušenstvím,
c)  etapou
Nahrávám...
Nahrávám...