dnes je 29.5.2024

Input:

351/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

č. 351/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Žadatelem o povolení podle § 3 může být a provádět všeobecné zdravotní pojištění může právnická osoba se sídlem na území České republiky, která není
a) zdravotnickým zařízením,
b) zřizovatelem, vlastníkem ani spoluvlastníkem zdravotnického zařízení,
c) vlastněna právnickou osobou, která je zřizovatelem, vlastníkem nebo spoluvlastníkem zdravotnického zařízení.”.
2. V § 4 odst. 2 písm. f) se číslovka „50 000” nahrazuje číslovkou „100 000”.
3. V § 4a odst. 1 se číslovka „50 000 000” nahrazuje číslovkou „100 000 000”.
4. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Bez likvidace se zaměstnanecká pojišťovna zrušuje
a) sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, nebo
b) sloučením s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou.”.
5. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Sloučení zaměstnanecké pojišťovny s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou podle odstavce 2 je možné pouze v případě, že zaměstnanecká pojišťovna nedosáhla počtu pojištěnců v souladu s § 4 odst. 2 písm. f) nebo na ni byla zavedena nucená správa v souladu s § 7 odst. 1 písm. b). Sloučením se zrušuje ta zaměstnanecká pojišťovna, která potřebného počtu pojištěnců nedosáhla nebo na kterou byla zavedena nucená správa.”.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
6. V § 6 odstavec 4 zní:
„(4) Sloučení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky oznámí neprodleně zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví. Sloučení zaměstnaneckých pojišťoven vyžaduje povolení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí za předpokladu, že
a) zaměstnanecké pojišťovny doloží, že budou splňovat podmínky požadované k udělení povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění, s výjimkou podmínky podle § 4a,
b) předloží návrh nového pojistného plánu a
c) nástupnická zaměstnanecká pojišťovna v důsledku sloučení nenaplní podmínky pro zavedení nucené správy podle § 7 odst. 1.”.
7. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) V případě, kdy se sloučením zrušuje zaměstnanecká pojišťovna s více než 200 000 pojištěnců, uděluje povolení podle odstavce 4 Ministerstvo zdravotnictví po souhlasném stanovisku
Nahrávám...
Nahrávám...