dnes je 19.6.2024

Input:

35/2007 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění účinném k 29.5.2019

č. 35/2007 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění účinném k 29.5.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2007
o technických podmínkách požární techniky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava, uveřejněná v částce 23 z roku 2007
 
 
53/2010 Sb.
(k 12.3.2010)
mění § 1 a přílohy č. 1, 2 a 3
118/2019 Sb.
(k 29.5.2019)
mění v příloze č. 1 bod 23
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví technické podmínky pro
a)  zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)  dopravní automobil, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)  automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasicí automobil a kombinovaný hasicí automobil, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2)  Technické podmínky stanovené pro požární techniku uvedenou v odstavci 1 písm. b) a c) se vztahují pouze na jednotky hasičských záchranných sborů krajů a na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.
(3)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Přechodná ustanovení
(1)  Pro požární techniku uvedenou v § 1, zařazenou do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany1) přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené dosavadním právním předpisem.
(2)  Výroba požární techniky zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadního právního předpisu.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.
 
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 53/2010 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro požární techniku zařazenou do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí technické podmínky stanovené dosavadním právním předpisem.
2. Výroba požární techniky zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadního právního předpisu.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL
1.  Technické podmínky zásahového požárního automobilu splňují požadavky ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2, ČSN EN 1846-3, ČSN EN 1777, ČSN EN 14043, ČSN EN 14044, ČSN EN 1028-1, ČSN EN 1028-2, ČSN EN 14466, ČSN 07 8304, ČSN 38 9427, ČSN 38 9409.
2.  V zásahovém požárním automobilu lze použít požární příslušenství, které splňuje požadavky českých technických norem a harmonizovaných českých technických norem upravujících technické podmínky součástí požárního příslušenství, pokud nejsou v této vyhlášce stanoveny jiné technické podmínky. Technické podmínky hydraulického vyprošťovacího zařízení, je-li umístěno v zásahovém požárním automobilu, splňují požadavky ČSN EN 13204.
3.  Technické podmínky zásahového požárního automobilu podle odst. 1 a jeho požárního příslušenství a technické podmínky hydraulického vyprošťovacího zařízení podle odst. 2 se považují za splněné, je-li prokázáno provedení posouzení shody podle
Nahrávám...
Nahrávám...