dnes je 17.7.2024

Input:

35/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění účinném k 30.3.2004

č. 35/2004 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění účinném k 30.3.2004
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2004,
kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
134/2004 Sb.
(k 30.3.2004)
mění přílohu č. 2
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem informatiky stanoví podle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 písm. b) zákona:
§ 1
Náležitosti protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
Výsledky kontrol jakosti pitné vody a vody koupališť (dále jen „kontrola”) se zaznamenávají do protokolu, ve kterém musí být uvedeny
a)  identifikační číslo, obchodní firma nebo název, adresa, kód laboratoře, která zkoušku provedla, a číslo autorizačního osvědčení, pokud bylo vydáno,
b)  identifikace protokolu o kontrole,
c)  identifikační číslo, obchodní firma nebo název objednatele kontroly vody, adresa jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo identifikační číslo, jméno, příjmení, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající,
d)  typ místa odběru vzorku vody,
e)  místo odběru vzorku vody,
f)  datum a čas odběru vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorek odebrala, datum a čas převzetí vzorku laboratoří, datum a čas zahájení zkoušky vzorku,
g)  výsledek zkoušky včetně jednotek měření a odhadu nejistoty měření u chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody, jakož i použitá metoda zkoušky.
§ 2
Forma elektronické podoby protokolu o kontrole
Elektronická podoba protokolu o kontrole má formu datové zprávy nebo datového souboru na nosiči dat. Popis formátu datové zprávy a datového souboru je uveden v příloze č. 1.
§ 3
Datové rozhraní protokolu o kontrole
Datové rozhraní protokolu o kontrole je uvedeno v příloze č. 2.
§ 4
Způsob komunikace
(1)  Osoba povinná předat protokol o kontrole či laboratoř, která kontrolu provedla (dále jen „odesílatel”), předává do informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen „příjemce”) data o provedeném měření na odebraném vzorku vody.
(2)  Příjemce ze svého informačního systému předává odesílateli:
a)  záznamy o zpracování přijatých dat,
b)  záznamy o zjištěných nedostatcích v případě, že data odesílaná podle odstavce 1 nevyhoví kontrole formální správnosti podle § 5 odst. 1.

Záznamy se předávají, pouze pokud jsou odesílatelem vyžádány při odesílání dat podle odstavce 1.
(3)  Strukturu předávaných dat podle odstavců 1 a 2 stanoví příloha č. 2.
(4)  Data se přenášejí prostřednictvím nosičů dat s magnetickým záznamem (diskety) nebo s laserovým záznamem (CD-ROM), elektronické pošty anebo pomocí automatizovaného ohlašovacího procesu přístupného dálkovým přístupem. Technickou specifikaci nosičů dat, jakož i elektronickou adresu
Nahrávám...
Nahrávám...