dnes je 17.7.2024

Input:

35/1998 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění účinném k 1.1.2007

č. 35/1998 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění účinném k 1.1.2007
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 9. února 1998
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
485/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá v § 2 písm. g), § 9a a § 9b; mění § 4, § 7, § 9, § 10 a přílohu
čá. 167 z r. 2006 tisková oprava
 
 
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu”) důlní dráhy hnědouhelného lomu.
§ 2
Výklad některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a)  drážní vozidlo dopravní prostředek závislý při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji, troleji, lanu apod.),
b)  důlní dráhu dráha s kolejovou tratí určená k pohybu drážních vozidel o rozchodu 1435 mm a 900 mm se stálými kolejemi a zařízením nebo pohyblivými kolejemi a zařízením v hnědouhelném lomu a jeho úpravně,
c)  hnací drážní vozidlo drážní vozidlo schopné vyvíjet tažnou, případně brzdicí sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel,
d)  vlak sestavená a svěšená skupina drážních vozidel tvořená alespoň jedním hnacím a jedním taženým nebo sunutým drážním vozidlem nebo samostatné hnací drážní vozidlo nebo speciální vozidlo1) nebo svěšená nejméně dvě hnací drážní vozidla označená stanovenými návěstmi,
e)  zábrzdnou vzdálenost dráha, na které musí vlak bezpečně zastavit při nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku tratě,
f)  zařízení všechny stálé a pohyblivé části důlní dráhy a jejich soubory potřebné pro provoz a údržbu, například koleje na skrývkových a uhelných řezech a na výsypkách, koleje, prostředky a objekty pro odstavování, prohlídky a opravy drážních vozidel a pro čištění drážních vozů, sdělovací a zabezpečovací technika a prostředky pro zásobování tratí elektrickou energií a pro udržování kolejového svršku a trakčního vedení,
g)  tabulkami traťových poměrů pomůcka obsahující seznamy a označení částí dráhy (traťové úseky) a technickoprovozní údaje, rozhodné pro bezpečné provozování drážní dopravy.
§ 3
Hranice mezi drahami
Hranice mezi důlní dráhou a dráhou železniční, které jsou vzájemně propojeny tak, že umožňují plynulý přechod drážních vozidel z jedné dráhy na druhou, se stanoví dohodou jejich provozovatelů a označí se mezníkem.
§ 4
Provozní dokumentace
(1)  Před započetím prací nebo činností podle této vyhlášky musí být vypracována příslušná provozní dokumentace, a to pravidla technického provozu důlní dráhy, dopravní (provozní) řád2) a případně technologický postup. Za provozní dokumentaci se považují též pravidla vydaná zaměstnavatelem, například předpisy pro obsluhu zabezpečovacích zařízení, předpisy pro železniční přejezdy a přechody na důlní dráze, dopravní předpisy pro důlní dráhu, předpisy pro traťové hospodářství důlní dráhy, návěstní předpisy pro důlní
Nahrávám...
Nahrávám...