dnes je 19.5.2024

Input:

34/1986 Sb., Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění účinném k 30.11.2018

č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění účinném k 30.11.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 13. května 1986
o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
168/1989 Sb.
(k 1.1.1990)
mění § 2 odst. 2
195/1995 Sb.
(k 22.9.1995)
mění § 1 dst. 1 písm. a), b), , odst. 2, v § 2 odst. 2 písm. a) a b)
497/2002 Sb.
(k 29.11.2002)
mění § 1 odst. 1 a 2, § 2 odst. 2
257/2018 Sb.
(k 30.11.2018)
mění § 1 a § 2
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 81 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:
§ 1
(1) Jednorázové mimořádné odškodnění náleží
a) zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zařazenému do jednotky hasičského záchranného sboru podniku, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a členu požární hlídky, který při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) anebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů a
b) občanu, který při osobní pomoci, kterou poskytl
1. při zdolávání požáru nebo záchraně osob nebo majetku při požáru,
2. při záchranných prací při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) jednotce požární ochrany na výzvu velitele jednotky požární ochrany nebo s jejich vědomím anebo na výzvu obce,

utrpěl poškození na zdraví, jehož následkem se stal osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti2) (dále jen „poškozený”).
(2) Jednorázové mimořádné odškodnění podle odstavce 1 se poskytuje ve výši sedminásobku až dvanáctinásobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství
Nahrávám...
Nahrávám...