dnes je 13.7.2024

Input:

306/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2016

č. 306/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2016
ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
479/2008 Sb.
(k 31.12.2008)
mění v čl. II bod 14
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
ruší: v čl. I bod 77, v čl. IV body 4 až 6, 8 až 11, 18 a 19 a v čl. IX bod 3
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší část dvacátou devátou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část dvacátou
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší v čl. I bod 12, části třicátou první a třicátou druhou a slova v čl. XXXVIII
45/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
ruší část dvanáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. I
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „písm. d) a e)” nahrazují slovy „písm. c) a d)”.
2. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)]” nahrazují slovy „invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b)]”.
3. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b)  invalidní,”.
4. V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
5. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „a) až c)” nahrazují slovy „a) a b)” a slova „d) a e)” se nahrazují slovy „c) a d)”.
6. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „v období před rokem 2010”.
7. V § 5 odst. 1 písm. t) se slova „plného invalidního důchodu” nahrazují slovy „invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)]” a slova „plný invalidní” se nahrazují slovem „tento”.
8. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „ , s výjimkou doby prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let [§ 5 odst. 1 písm. m)]” zrušují.
9. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f)  pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.”.
10. V § 7 se slova „plný invalidní důchod” nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně”.
11. V § 9 odst. 6 písm. b) se slova „částečného invalidního nebo plného” zrušují.
12. (Zrušen zák. č.
Nahrávám...
Nahrávám...