dnes je 6.6.2023

Input:

305/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2016

č. 305/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2016
ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část šestou
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v čl. IV ruší bod 4
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část dvanáctou
45/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 187/2006 Sb.
Čl. I
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 239/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. b) se za slovo „plat” vkládají slova „ , popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání,”.
2. V § 3 písm. n) se za slovo „doma” vkládají slova „nebo na jiném místě”.
3. V § 6 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo „pojištěni” nahrazuje slovy „účastni důchodového pojištění”.
4. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c)” nahrazují slovy „podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a), sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň částku rozhodného příjmu, popřípadě jejich započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu”.
5. V § 6 odst. 4 se slovo „pojištěn” nahrazuje slovy „povinně účasten důchodového pojištění”.
6. V § 10 odst. 5 a 6 se slovo „pojištěn” nahrazuje slovy „účasten důchodového pojištění”.
7. V § 10 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Pojištění zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a který má trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, vzniká dnem zahájení výkonu práce v cizině též v případě, že zaměstnavatel tohoto zaměstnance nedoloží, že tento zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění v cizině. Vzniklo-li pojištění zaměstnance podle věty třetí, zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, ve kterém má trvale místo výkonu práce.”.
8. V § 15 odst. 4 písm. c), § 28 odst. 2 a § 103 odst. 1 písm. d) se slova „na zotavenou” zrušují.
9. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Denní vyměřovací základ se stanoví s přesností na 2 platná desetinná místa.”.
10. V § 18 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Nemá-li osoba samostatně výdělečně činná v rozhodném období určeném podle věty první měsíční základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž měla měsíční základ; ustanovení odstavce 6 věty třetí platí zde obdobně.”.
11. V § 18 odst. 8 písm. b) se za slovo „mzdy” vkládají slova „ , platu nebo odměny” a slova „za dobu” se nahrazují slovy „v období”.
12. V § 18 odst. 8 písm. c) se slovo „poskytováno” nahrazuje slovem „vypláceno”.
13. V § 19 odst. 1 písm. b) se slovo „pojištěnců” nahrazuje slovem „zaměstnanců”.
14. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Částky denního vyměřovacího základu vypočtené podle odstavce 1 v pásmech do první redukční hranice, nad první redukční hranici do druhé redukční hranice a nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se zaokrouhlují s přesností na 2 platná desetinná místa.”.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
15. V § 21 odst. 3 se slova „odstavce 1” nahrazují slovy „odstavců 1 a 2”.
16. V § 21 odst. 4 se slova „1 a 2” nahrazují slovy „1 až 3”.
17. V § 28 odst. 5 větě druhé se slovo „a” zrušuje a za slova „písm. e)” se vkládají slova „a f) a v případě pracovního nebo služebního volna poskytnutého z důvodů ošetřování nebo péče uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) nebo b)”.
18. V § 29 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) 100 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky.”.
19. V § 30 se slova „odst. 3 a počtu kalendářních dnů připadajících na toto období” nahrazují slovy „odst. 4 a počtu kalendářních dnů připadajících na toto období, přičemž do tohoto počtu kalendářních dnů se nezahrnují kalendářní dny připadající na období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény”.
20. V § 31 písm. a) se slovo „zápas” nahrazuje slovy „fyzický střet”.
21. V § 32 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství zahraničního zaměstnance je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 7 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.”.
22. V § 34 odst. 3 se za slova „vyplácena matce dítěte” vkládají slova „ , s výjimkou doby od porodu do konce šestého týdne po porodu”.
23. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí peněžitá pomoc v mateřství, vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z téhož pojištění, nevyplácí se další peněžitá pomoc v mateřství po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí peněžitou pomoc v mateřství; podpůrčí doba u této další peněžité pomoci v mateřství se však stanoví ode dne nástupu na tuto peněžitou pomoc v mateřství.”.
24. V § 39 odst. 3, § 40 odst. 4 a § 64 odst. 2 se slovo „poskytování” nahrazuje slovem „výplatu”.
25. V § 54 odst. 3 se slova „Posuzovat zdravotní stav pro účely pojištění” nahrazují slovy „Rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování nebo péče (dále jen „potřeba ošetřování”)”.
26. V § 55 odst. 1 písm. b) se za slova „právního předpisu36” vkládají slova „(dále jen „povinnost uchazeče o zaměstnání”)”.
27. V § 56 odst. 2 písm. b) se slova „vycházky povolené podle písmene c)” nahrazují slovy „rozsah a dobu povolených vycházek”.
28. V § 56 odst. 2 písm. d), § 56 odst. 4 větě první, § 61 písm. g) a § 64 odst. 1 písm. i) se slovo „druhé” nahrazuje slovem „první”.
29. V § 56 odstavec 3 zní:
„(3) Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Byla-li pojištěnci podle věty první povolena změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, je pojištěnec povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.”.
30. V § 56 odst. 4 větě druhé se slova „na dobu delší než 3 kalendářní dny nebo do ciziny” zrušují.
31. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova „podle zvláštního právního předpisu36” zrušují.
32. V § 59 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , popřípadě, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání”.
33. V § 59 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „ ; ošetřující lékař je přitom povinen vyzvat pojištěnce nejpozději v pracovní den následující po dni, v němž byl písemně vyrozuměn o výsledku tohoto řízení, aby se neprodleně dostavil k ošetřujícímu lékaři za účelem ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Dočasnou pracovní neschopnost ukončí ošetřující lékař podle věty druhé, i když se pojištěnec na výzvu ošetřujícího lékaře k němu nedostaví”.
34. V § 59 odst. 1 písm. l) se slova „byla ukončena výplata nemocenského” nahrazují slovy „zanikl nárok na nemocenské”.
35. V § 61 písmeno h) zní:
„h) posuzovat v průběhu dočasné pracovní neschopnosti, zda u pojištěnce došlo k obnovení pracovní schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný,”.
36. V § 61 písm. j) a § 105 větě první se slova „mzdy (platu)” nahrazují slovy „mzdy, platu nebo odměny”.
37. V § 63 odst. 1 písm. d) se slova „poskytování nemocenského” nahrazují slovy „nárok na nemocenské”.
38. V § 63 odst. 1 písm. f) se za slovo „opravě” vkládají slova „nebo pořízení nové”.
39. V § 64 odst. 1 písm. i) se slova „podle § 56 odst. 3” zrušují.
40. V § 64 odst. 1 písm. k) se za slovo „oprava” vkládají slova „nebo pořízení nové”.
41. V § 64 odst. 1 písm. n) se slovo „prohlášení” nahrazuje slovy „potvrzení orgánu nemocenského pojištění”.
42. V § 64 odst. 1 písm. p) se za slovo „zaměstnavatele” vkládá slovo „předem” a slova „době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti” se nahrazují slovy „období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)], též v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem”.
43. V § 65 odst. 2 písm. c) se za slovo „neschopnosti” vkládají slova „ , popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)], též v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem,”.
44. V § 68 odst. 1 se slova „nebo péče (dále jen „potřeba ošetřování”)” zrušují.
45. V § 71 se za slovo „lékaři” vkládají slova „nebo k lékaři orgánu nemocenského pojištění”.
46. V § 78 se za slovo „opravy” vkládají slova „nebo prodej” a za slovo „opravě” se vkládají slova „nebo pořízení nové”.
47. V § 80 odst. 1 větě první se slova „posuzovat zdravotní stav pro účely pojištění” nahrazují slovem „rozhodovat” a slova „ ; toto posuzování provádí přitom lékař tohoto orgánu nemocenského pojištění” se zrušují.
48. V § 80 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Lékař orgánu nemocenského pojištění přitom plní povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. a), b), d), h), j), l) a m) a § 68, vede zdravotnickou dokumentaci o průběhu dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v rozsahu potřebném pro rozhodování, vyplňuje potřebné údaje na předepsaných tiskopisech, sděluje zařízení závodní preventivní péče na jeho vyžádání předpokládanou délku trvání dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce a zabezpečuje příslušné tiskopisy, které používá pro účely provádění pojištění, před zneužitím.”.
49. V § 80 odst. 3 se slova „posuzování zdravotního stavu” nahrazují slovy „rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování”.
50. V § 80 odst. 4 a § 82 odst. 5 větě první se slova „posuzovat zdravotní stav pro účely pojištění” nahrazují slovem „rozhodovat”.
51. V § 83 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) sídlem orgánu ochrany veřejného zdraví, který nařídil karanténu.”.
52. V § 84 odst. 2 písm. a) bodě 8 se slova „posuzovat zdravotní stav” zrušují.
53. V § 84 odst. 2 písm. a) se bod 9 zrušuje.
Dosavadní body 10 a 11 se označují jako body 9 a 10.
54. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a písemné oznámení o výši přeplatku na nemocenském, který je pojištěnec povinen uhradit z důvodu zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, a období, za které byl tento přeplatek vyčíslen”.
55. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a plnění povinností dalších právnických nebo fyzických osob uložených jim tímto zákonem”.
56. V § 84 odst. 2 písmeno p) zní:
„p) oznamují do 15 dnů ode dne obdržení předepsaného tiskopisu písemně smluvnímu zaměstnavateli a smluvnímu zaměstnanci den vzniku účasti na pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho zahraniční zaměstnavatel,”.
57. V § 84 odst. 3 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).
58. V § 85 odst. 2 se slova „a k)” nahrazují slovy „a j)”.
59. V § 86 odst. 2 písm. e) se za slova „§ 84 odst. 3” vkládají slova „písm. a) až i)”.
60. V § 89 odst. 1 písm. d) se slova „této správy zaměstnává” nahrazují slovy „okresní správy sociálního zabezpečení má v registru pojištěnců evidováno”.
61. V § 90 písm. d) se za slovo „neschopnosti” vkládají slova „a potřeby ošetřování”.
62. V části páté hlavě II se za díl 1 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47a zní:
„Díl 2
Úkoly živnostenských úřadů
§ 91a
Osoby samostatně výdělečně činné, které samostatnou výdělečnou činnost provozují na základě oprávnění podle živnostenského zákona, mohou přihlášky k pojištění a odhlášky z pojištění podat též u živnostenského úřadu, pokud tak tyto osoby činí v souvislosti s ohlášením živnosti, žádostí o koncesi nebo v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona47a.


47a§ 45a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.

Dosavadní díly 2 až 4 se označují jako díly 3 až 5.
63. V § 93 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jestliže zaměstnavatel, který není povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů podle věty první, zaměstnává zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, a v průběhu tohoto zaměstnání vznikne tomuto zaměstnanci pojištění, je zaměstnavatel povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů nejpozději do 8 kalendářních dnů po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci pojištění vzniklo.”.
64. V § 94 odstavec 1 zní:
„(1) Zaměstnavatel je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a to do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání, a den skončení zaměstnání se zaměstnancem, a to do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání. Pro účely věty první se za skončení zaměstnání považuje též přerušení pojištění (§ 10 odst. 9) a za nástup zaměstnance do zaměstnání též návrat zaměstnance do práce po uplynutí doby přerušení pojištění. U smluvního zaměstnance oznamuje zaměstnavatel podle věty první den zahájení výkonu práce na území České republiky a den skončení výkonu této práce, a to i když výkon této práce nezakládá účast na pojištění, do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu této práce. U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání do 8 kalendářních dnů po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění.”.
65. V § 95 úvodní části ustanovení se za slovo „zaměstnancích” vkládají slova „účastných pojištění”.
66. V § 95 písm. a) se za slova „účast na pojištění,” vkládají slova „údaj o místě výkonu práce, je-li toto místo trvale v cizině, a o tom, zda je zaměstnanec v cizině povinně účasten důchodového pojištění,”, slova „účasten pojištění” se nahrazují slovy „povinně účasten důchodového pojištění” a za slova „zahraničního zaměstnavatele” se vkládají slova „a údaj o povinné účasti smluvního zaměstnance na důchodovém pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho zahraniční zaměstnavatel”.
67. V § 95 písm. j) se slova „jeho pojištění” nahrazují slovy „jeho povinné účasti na důchodovém pojištění”.
68. V § 95 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Zaměstnavatel je povinen vést o svých zaměstnancích, jejichž zaměstnání jim nezakládá účast na pojištění, údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) s tím, že údaj o druhu činnosti se týká činnosti, která nezakládá účast na pojištění.
(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 platí též pro zaměstnavatele, který není povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů, a pro zaměstnavatele, který je z tohoto registru odhlášen.”.
69. V § 97 odst. 2 se slova „Odstavec 1 platí” nahrazují slovy „Povinnosti uvedené v odstavci 1 větě první a druhé jsou právnické nebo fyzické osoby, které již nejsou vedeny v registru zaměstnavatelů, povinny plnit”.
70. V § 98 odst. 4 větě první se slova „účastných pojištění” nahrazují slovy „evidovaných v registru pojištěnců”.
71. V § 98 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují též na zaměstnavatele, kteří nejsou vedeni v registru zaměstnavatelů.”.
72. V § 101 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena f) až j).
73. V § 101 odst. 1 písm. h) a § 104 odst. 1 písm. e) se za slova „podle § 95” vkládají slova „odst. 1”.
74. V § 103 odst. 3 větě druhé a třetí se slovo „pojištěn” nahrazuje slovy „účasten důchodového pojištění”.
75. V § 104 odst. 1 písm. b) se slova „a odhlášku z pojištění” zrušují.
76. V § 104 odst. 3 se slova „prohlásit, zda je účasten pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, a dále” zrušují.
77. V § 109 odst. 6 závěrečné části ustanovení se slova „věta třetí” nahrazují slovy „věta druhá”.
78. V § 110 odst. 5 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují slova „okresní správy sociálního zabezpečení mohou dávky vyplácet prostřednictvím účtu České správy sociálního zabezpečení.”.
79. V § 110 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství rozděluje odsouzeným osobám věznice stejným způsobem jako odměnu za vykonanou práci.”.
80. V § 112 odst. 1 větě první se za slovo „zástupce,” vkládají slova „vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů uplatnit nárok na výplatu dávky nebo”.
81. V § 112 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro účely řízení o dávce a výplaty dávky má zvláštní příjemce postavení opatrovníka podle správního řádu52a.”.
Poznámka pod čarou č. 52a zní:


52a§ 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
82. V § 112 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Zvláštní příjemce je povinen uplatnit nárok na výplatu dávky bez zbytečného odkladu.”.
83. V § 112 odst. 2 větě třetí se za slovo „podat” vkládají slova „písemné sdělení o úkonech, které jako opatrovník učinil, a”.
84. V části páté hlavě IV dílu 2 se za oddíl 1 vkládá nový oddíl 2, který včetně nadpisu zní:
„Oddíl 2
Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady
§ 115a
Orgány nemocenského pojištění a živnostenské úřady si v mezích své působnosti na žádost vzájemně předávají údaje potřebné k provádění pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Tyto údaje mohou být vyžádány a předávány i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.”.

Dosavadní oddíly 2 až 5 se označují jako oddíly 3 až 6.
85. V § 122 odst. 3 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:
„u) místo výkonu práce, je-li trvale v cizině, a údaj o tom, zda je zaměstnanec ve státě, v němž je toto místo výkonu práce, povinně účasten důchodového pojištění,”.

Dosavadní písmena u) až w) se označují jako písmena v) až x).
86. V § 124 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , anebo vznikl-li přeplatek proto, že nemocenské bylo vypláceno v době, kdy mu v důsledku zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu nenáleželo též z důvodů uvedených v § 15 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b)”.
87. V § 124 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Pojištěnci nebo jinému příjemci dávky, kterému byla vyplacena dávka, která mu nenáležela, avšak za totéž období mu náležela jiná dávka, se přeplatek na vyplacené dávce zúčtuje s dávkou nebo s jejím doplatkem, která za toto období náleží.”.
88. V § 133 odst. 1 se slovo „druhé” nahrazuje slovem „třetí”.
89. V § 138 odst. 1 písm. m) se slova „posuzuje zdravotní stav pro účely pojištění” nahrazují slovy „rozhoduje ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování” a slovo „nebo” se zrušuje.
90. V § 138 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až q), která znějí:
„o) neinformuje podle § 61 písm. g) příslušný orgán nemocenského pojištění na předepsaném tiskopise nejpozději následující pracovní den o rozhodnutí o povolení vycházek a změně jejich rozsahu nebo doby nebo o povolení změny místa pobytu pojištěnce v době dočasné pracovní neschopnosti,
p) nevyznačí podle § 61 písm. i) při propuštění z ústavní péče, pokud pojištěnci jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den propuštění z ústavní péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po tomto propuštění zdržovat, a tyto skutečnosti neoznámí prokazatelně nejpozději druhý den po propuštění pojištěnce příslušnému orgánu nemocenského pojištění, nebo
q) nezaznamená podle § 61 písm. k) v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den převzetí pojištěnce do své péče a den propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu do ústavní péče a den ukončení ústavní péče a den dalšího ošetření nebo kontroly, a pokud pojištěnci jeho zdravotní stav při propuštění z ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, nestanoví termín, do kterého je pojištěnec povinen se dostavit ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, a to nejdéle do pátého kalendářního dne ode dne ukončení ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče.”.
91. V § 138 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) v rozporu s § 105 nepotvrdí nařízení karantény, její trvání a ukončení nebo nezašle příslušné části tiskopisu příslušnému orgánu nemocenského pojištění anebo je nepředá pojištěnci.”.
92. V § 138 odst. 3 se za slova „až j)” vkládají slova „a o) až q)”.
93. V § 139 odst. 1 se slovo „přestupku” nahrazuje slovy „správního deliktu”.
94. V § 152 písm. a) se slovo „snížena” nahrazuje slovem „krácena”.
95. V § 153 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) o přeplatku na nemocenském v důsledku zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu,
e) zúčtování dávky podle § 124 odst. 8.”.
96. Za § 160 se vkládá nový § 160a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 66a zní:
㤠160a
Obstarávání údajů
Orgán nemocenského pojištění je povinen obstarat potřebné údaje z úřední evidence66atéž tehdy, pokud tuto evidenci sám nevede, avšak může údaje z ní získat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.


66a§ 6 odst. 2 věta třetí zákona č. 500/2004 Sb.”.
97. V § 161 odst. 1 větě první se za slovo „pojištění” vkládají slova „ , popřípadě podle § 91a též živnostenskému úřadu,”.
98. V § 167 větě první se za slova „rozumějí též” vkládají slova „izolace69aa”.
Poznámka pod čarou č. 69a zní:


69a§ 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.”.
99. Za § 167 se vkládá nový § 167a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 72 zní:
㤠167a
Tiskopisy
Tiskopisy72, které v případech stanovených tímto zákonem používají osoby samostatně výdělečně činné vůči živnostenským úřadům, se vydávají po projednání s Českou správou sociálního zabezpečení.


72§ 45a odst. 3 živnostenského zákona.”.
100. V § 174 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Za dobu studia podle § 32 odst. 4 písm. a) se považuje též doba studia před 1. lednem 2009, pokud toto studium zakládalo účast na pojištění podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.
(7) Vznikl-li v roce 2009 nárok na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě z pojištění studentů a žáků, stanoví se výše peněžité pomoci v mateřství podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2008.”.
101. V § 177 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
102. V § 178 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) u zaměstnance, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a jehož zaměstnání přechází z období před 1. lednem 2009 do období po 31. prosinci 2008, že jeho zaměstnání od 1. ledna 2009 nezakládá účast na pojištění; tuto skutečnost je povinen současně doložit potvrzením o povinné účasti tohoto zaměstnance na důchodovém pojištění ve státě, v němž je místo trvalého výkonu práce.”.
103. Na konci § 180 se doplňuje věta „Zaměstnavatel je povinen přerušení pojištění oznámit na předepsaném tiskopisu do 31. ledna 2009.”.
104. § 195 zní:
㤠195
Nárok na regresní náhradu podle tohoto zákona vzniká, pokud zaviněné protiprávní jednání podle § 126 nastalo po 31. prosinci 2009.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb.
Čl. II
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 4a a poznámky pod čarou č. 60a v § 54a a v § 83 odst. 2 písm. a) se včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušují.
2. V § 5 písmeno ch) zní:
„ch) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení [§ 6 odst. 4 písm. s)] o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán plně nebo částečně invalidním na základě soudního řízení o žalobě.”.
3. V § 6 odst. 4 písm. a) bodě 10 se slovo „organizací” nahrazuje slovem „zaměstnavatelů”.
4. V § 8 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
5. V § 8 odst. 3 se slova „a 2” nahrazují slovy „ , 2 a 8”.
6. V § 8 odst. 5 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).
7. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.
8. V § 8 odst. 8 se slova „lékaři okresních správ” nahrazují slovy „okresní správy”.
9. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Orgány Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti vyrozumívají okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzovala plnou nebo částečnou invaliditu občana, o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán plně nebo částečně invalidním na základě soudního řízení o žalobě, pokud tyto orgány vydaly rozhodnutí o plném nebo částečném invalidním důchodu.”.
10. V § 10a odst. 1 se slova „na nemocenském pojištění, odhlášky z účasti na nemocenském pojištění a” zrušují.
11. V § 10a odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti a přihlášky k pojištění podle odstavce 1 s vyznačením dne, ve kterém byly tyto přihlášky k pojištění podány, předávají příslušným okresním správám sociálního zabezpečení”.
12. V § 11a odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení mohou požádat Ministerstvo vnitra o přidělení rodného čísla fyzické osobě, které do doby zpracování jejích údajů v informačních systémech České správy sociálního zabezpečení nebo okresních správ sociálního zabezpečení rodné číslo nebylo přiděleno a která o jeho přidělení Ministerstvo vnitra sama nepožádala, zjistí-li důvody pro jeho přidělení pro splnění podmínek podle tohoto zákona, zvláštních právních předpisů74, práva Evropských společenství73dnebo mezinárodních smluv a je-li Ministerstvo vnitra pro takovou fyzickou osobu výdejovým místem rodného čísla podle zvláštního právního předpisu74a.”.
Poznámky pod čarou č. 74 a 74a znějí:


74Například zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
74a§ 14 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
13. V § 11a odst. 5 větě druhé se za slovo „zabezpečení” vkládají slova „nebo okresní správa sociálního zabezpečení”.
14. § 12 zní:
㤠12
Orgány sociálního zabezpečení mohou vyzvat
a) zaměstnavatele, aby podal hlášení a předložil záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky sociálního zabezpečení, jejich výši a výplatu,
b) příjemce dávky sociálního zabezpečení, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši a výplatu,
c) příjemce dávky sociálního zabezpečení podmíněné nepříznivým zdravotním stavem a žadatele o tuto dávku, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření,
d) osobu samostatně výdělečně činnou, aby se za účelem provedení kontroly plnění jejích povinností v sociálním zabezpečení, včetně placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dostavila v určeném termínu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě na místo určené touto správou; osoba samostatně výdělečně činná je povinna této výzvě vyhovět, pokud se předem z vážných důvodů neomluvila; to platí obdobně pro zaměstnavatele, který ke dni vyhotovení výzvy okresní správou sociálního zabezpečení má v registru pojištěnců evidováno méně než 26 zaměstnanců účastných důchodového pojištění,
e) občana, aby se za účelem osvědčení skutečností rozhodných pro provádění důchodového pojištění dostavil v určeném termínu na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení; občan je povinen této výzvě vyhovět, pokud se předem z vážných důvodů neomluvil.”.
15. V § 14 odst. 3 písm. n) se slova „nebo na nemocenském pojištění” a slova „a pojistného na nemocenské pojištění” zrušují a slova „na pojistné na nemocenské pojištění” se nahrazují slovy „na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti”.
16. V § 35a odst. 1 větě druhé se slova „a vazební věznice (dále jen „věznice”)” zrušují.
17. V § 35a odst. 3 větě první se slova „trvání nároku na dávku, její výši a výplatu” nahrazují slovy „nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky”.
18. V § 35a odst. 5 větě druhé se za slovo „zabezpečení” vkládají slova „nebo České správy sociálního zabezpečení”.
19. V § 36 písm. f) se slova „organizace, která uzavřela” nahrazují slovy „zaměstnavatel, který uzavřel”.
20. V § 36 písm. m) se poznámky pod čarou č. 71a a 71b označují jako poznámky pod čarou č. 71c a 71d, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.
21. V § 36 písm. n) se za slova „do práce” vkládají slova „nebo osob pracovně zařazených po dobu trvání vazby”.
22. § 36b včetně nadpisu zní:
㤠36b
Povinnosti některých zaměstnavatelů
(1) Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění, je povinen na předepsaném tiskopisu oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den, kdy jim poprvé na základě jejich práce (činnosti) vznikla účast na důchodovém pojištění včetně dne zahájení jejich práce (činnosti), a to do 8 dnů následujících po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém jejich účast na důchodovém pojištění poprvé vznikla, a v těchto případech i den skončení jejich práce (činnosti), a to do 8 dnů následujících po tomto dni; přitom uvádí i údaje potřebné k zapsání do registru pojištěnců. Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na oznámení podle věty první, a to do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Zaměstnavatel může s okresní správou sociálního zabezpečení písemně dohodnout jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností uvedených ve větě první a druhé; tuto dohodu může písemně vypovědět zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení, přičemž platnost této dohody končí prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla vypovězena.
(2) Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění a kterému nevznikla podle § 93 zákona o nemocenském pojištění povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů vedeného podle § 123 zákona o nemocenském pojištění, je povinen přihlásit se na předepsaném tiskopisu do tohoto registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů následujících po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém poprvé vznikla jeho zaměstnanci účast na důchodovém pojištění, a plnit další povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z § 93 zákona o nemocenském pojištění.”.
23. V § 37 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou si občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které podle zákona o nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec v žádosti o ošetřovné uvedl, že je osamělý, a dobu před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, do dne, který bezprostředně předchází dni porodu,”.
24. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene h) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „to platí obdobně pro družstvo,”.
25. V § 37 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; to platí obdobně pro družstvo”.
26. V § 38 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „konečném vyúčtování příjmů” vkládají slova „ , nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku”.
27. V § 38 odst. 4 písmeno g) zní:
„g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a), d) a j) zákona o důchodovém pojištění vylučují,”.
28. V § 38 odst. 5 větě první se slova „(§ 35a odst. 4 věta druhá)” nahrazují slovy „[§ 35a odst. 4 písm. a)]”.
29. V § 39 odstavec 4 zní:
„(4) Při úmrtí občana se předkládá evidenční list
a) na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
b) do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán podle písmene a).”.
30. V § 39 se odstavec 8 označuje jako odstavec 7.
31. V § 39 odst. 7 se slovo „organizace” nahrazuje slovem „zaměstnavatel”.
32. V § 40a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Orgán sociálního zabezpečení na základě žádosti občana vyhotoví nový informativní list, prokáže-li občan dobu účasti na důchodovém pojištění podle § 5 odst. 1 písm. a), c) až q) a u) až x) zákona o důchodovém pojištění nebo dobu zaměstnání před 1. lednem 1996 anebo dobu studia před 1. lednem 1996 a vyměřovací základy nebo vyloučené doby v období po roce 1985. Orgán sociálního zabezpečení zašle občanu do 90 dnů ode dne doručení žádosti podle věty první nový informativní list se zohledněním údajů prokázaných podle věty první. Větu první a druhou nelze použít pro období kalendářního roku, v němž byl informativní list vyhotoven, a bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.
(3) Jestliže orgán sociálního zabezpečení nepovažuje doby a další údaje podle odstavce 2 věty první za dostatečně prokázané, nový informativní list nevyhotoví a do 90 dnů ode dne doručení žádosti podle odstavce 2 věty první zašle občanu písemné sdělení se zdůvodněním, že doby a další údaje nejsou dostatečně prokázány a že o těchto dobách a dalších údajích bude rozhodnuto v řízení o přiznání dávky důchodového pojištění; současně občanu vrátí jím předložené doklady, a to do vlastních rukou.”.
33. § 42 zní:
㤠42
Zaměstnavatel je povinen vydat svému zaměstnanci, popřípadě zaměstnanci, jehož zaměstnání skončilo, na jeho žádost potvrzení o době trvání zaměstnání v kalendářním roce, po kterou byl zaměstnanec nemocensky nebo jen důchodově pojištěn. Toto potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat též okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost. Tato potvrzení je zaměstnavatel povinen vydat do 8 dnů od obdržení žádosti.”.
34. V § 48 odst. 1 písm. e) se za slova „rodičovského příspěvku” vkládají slova „nebo peněžité pomoci v mateřství z důvodu těhotenství a porodu, pokud peněžitá pomoc v mateřství náležela z nemocenského pojištění zaměstnanců” a slova „byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce” se nahrazují slovy „den ukončení výkonu zaměstnání”.
35. V § 48 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
36. V § 48 odst. 5 se za slova „osobně pečuje” vkládají slova „o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo”.
37. V § 48a odst. 2 se slova „údajů o výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení40” nahrazují slovy „příjmů ze samostatné výdělečné činnosti podle § 10 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění” a slova „přehled o dodatečné změně údajů o výši příjmů nebo výdajů za tento rok40” se nahrazují slovy „opravný přehled40”.
Poznámka pod čarou č. 40 zní:


40§ 15 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.”.
38. V § 48b se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušuje.
39. V § 48d se slova „až d) a přihlášky a odhlášky podle § 48b odst. 2 a 3 učinit na předepsaném tiskopise60au příslušného” nahrazují slovy „a přihlášku podle § 48b odst. 2 na předepsaných tiskopisech vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu učinit u”.
40. V § 48d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Osoba samostatně výdělečně činná není povinna dokládat důvody, pro které je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud Česká správa sociálního zabezpečení údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; Česká správa sociálního zabezpečení je povinna tyto důvody zveřejnit.”.
41. V § 54 odst. 1 a 2 se slova „§ 13 odst. 2 části věty” nahrazují slovy „§ 13 odst. 2 části věty první”.
42. V § 54 odst. 5 se slova „písm. f)” nahrazují slovy „písm. e)”.
43. V § 82 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
44. V § 82 odst. 3 se slova „podává občan prostřednictvím věznice” nahrazují slovy „sepisuje s občany na předepsaných tiskopisech věznice; věznice předkládá žádost do 8 dnů ode dne sepsání okresní správě sociálního zabezpečení podle § 7 písm. b)”.
45. V § 83 odst. 2 písm. c) se za slova „náhradu mzdy” vkládají slova „ , platu nebo odměny”.
46. V § 83a se slova „až z)” nahrazují slovy „až zb)”.
47. V § 83b odst. 1 větě první se slova „nebo v řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou52a” a poznámka pod čarou č. 52a zrušují.
48. V § 87 větě první se slova „11 a” nahrazují slovy „11, 12 a”.
49. V § 90 odst. 1 se slova „a zvýšení důchodu pro bezmocnost” zrušují.
50. V § 104b odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9av České republice, a nemá-li osoba samostatně výdělečně činná hlášený ani trvalý pobyt v České republice a její místo trvalého pobytu je v cizině, místem výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti”.
51. V § 104c odst. 1 větě první se za slova „ve splátkách,” vkládají slova „zrušení pravděpodobné výše pojistného,”.
52. V § 115a odst. 2 větě první se za slovo „starobní” vkládají slova „nebo plný invalidní” a za slovo „starobního” se vkládají slova „nebo plného invalidního”.
53. V § 115a odst. 2 větě druhé se za slovo „starobního” vkládají slova „nebo plného invalidního”.
54. V nadpise nad § 118a se slovo „organizací” nahrazuje slovem „zaměstnavatelů”.
55. V § 120a odst. 1 a § 123g se text „(§ 48d)” nahrazuje textem „(§ 48d odst. 1)”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 589/1992 Sb.
Čl. III
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance podle § 8 odst. 2.”.
2. V § 5 odst. 4 větě druhé se slova „příjem zúčtovaný tímto zahraničním zaměstnavatelem” nahrazují slovy „jeho příjem uhrazený smluvním zaměstnavatelem zahraničnímu zaměstnavateli”.
3. V § 5b odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 54 a 55 zní:
„(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů, a to i v případě, kdy příjmy osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud se dále nestanoví jinak.Vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, není účastna důchodového pojištění, považuje se za daňový základ poměrná část daňového základu; tato část se určí tak, že se daňový základ vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost. Za výkon samostatné výdělečné činnosti a hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely věty druhé nepovažuje kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc. Za daňový základ se u osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů, považuje rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji, z něhož se vychází při výpočtu daně z příjmů stanovené paušální částkou. Do daňového základu se nezahrnují příjmy, které jsou podle zvláštního právního předpisu54samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, a odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv55. Za daňový základ se u osoby samostatně výdělečně činné, která není povinna podávat daňové přiznání, považuje příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení; tyto příjmy a výdaje se pro účely tohoto zákona posuzují podle zákona o daních z příjmů.


54§ 7 odst. 6 a § 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
55§ 24 a 25 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
4. V § 5b odst. 2 písm. c) větě čtvrté se slova „příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení” nahrazují slovy „daňový základ”.
5. V § 5b se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
6. V § 5c odst. 1 větě první se za slovo „mzdy” vkládají slova „platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí”.
7. V § 5c odst. 2 a § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „odst. 4” nahrazují slovy „odst. 3”.
8. V § 7 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „26 zaměstnanců” nahrazují slovy „51 zaměstnanců”.
9. V § 7 odst. 1 písm. b) bodě 1 se číslo „8” nahrazuje číslem „7,9” a číslo „1,1” se nahrazuje číslem „1”.
10. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „1 až 3” nahrazují slovy „1 a 2”.
11. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 a § 7 odst. 1 písm. e) se číslo „2,5” nahrazuje číslem „2,4”.
12. V § 7 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „V dalším období stanoví výši těchto sazeb vláda nařízením, a to se zřetelem na vztah příjmů z pojistného na nemocenské pojištění přesahujícího sazbu pojistného na nemocenské pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) bodě 1 a výdajů na polovinu částky, kterou zaměstnavatelé vyplácejí zaměstnancům za dobu dočasné pracovní neschopnosti a kterou odečítají z částky pojistného podle § 9 odst. 4.”.
13. V § 8 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
14. V § 8 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 58b znějí:
„(2) Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec má započitatelný příjem, avšak nelze z něho srazit pojistné z důvodu, že tento příjem není v peněžní formě, je zaměstnavatel povinen uhradit i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec; to platí obdobně též v případě, kdy část příjmu je v peněžní formě, avšak v nižší částce, než činí výše pojistného, které je povinen platit zaměstnanec. Za nepeněžní plnění se pro účely odvodu pojistného považuje též peněžní plnění poukázané zaměstnavatelem jinému subjektu ve prospěch zaměstnance. Zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli pojistné, které za něj zaplatil zaměstnavatel podle věty první.
(3) Započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž skončilo zaměstnání malého rozsahu58bnebo v němž skončila činnost zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 14 a 15, a příjem zúčtovaný v dalším kalendářním měsíci, popřípadě kalendářních měsících ve výši, která nezaložila v tomto měsíci, popřípadě měsících účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění, se považují za příjem zúčtovaný v kalendářním měsíci, v němž úhrn započitatelných příjmů zahrnovaných do posledního kalendářního měsíce, ve kterém naposledy trvalo zaměstnání malého rozsahu nebo trvala činnost těchto zaměstnanců, dosáhl výše zakládající účast na pojištění v tomto měsíci.


58b§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.”.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 58b se označuje jako poznámka pod čarou č. 58c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
15. V § 9 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Byla-li z částky pojistného odečtena náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti v nižší částce, než měla být odečtena, považuje se zbývající částka, která měla být odečtena z pojistného, za přeplatek na pojistném.”.
16. Na konci § 11 se doplňuje věta „Ustanovení věty první až třetí platí přiměřeně v případě výkonu zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění osobami ve vazbě.”.
17. V § 12 odst. 3 se za slovo „společnost” vkládají slova „nebo družstvo” a za slova „této společnosti” se vkládají slova „nebo představenstva nebo kontrolní komise družstva”.
18. V § 13a odst. 6 se slova „odst. 10 a 11” nahrazují slovy „odst. 9 a 10”.
19. V § 13a odstavce 7 až 9 znějí:
„(7) Osobě samostatně výdělečně činné, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, zaniká povinnost platit zálohy na pojistné, pokud se stala plátcem daně, paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů v průběhu kalendářního roku, rozdíl mezi výší předpokládaných příjmů a předpokládaných výdajů ze samostatné výdělečné činnosti uvedených v protokolu o ústním jednání o stanovení daně z příjmů paušální částkou (dále jen „protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou”) za takový rok nezakládá účast na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění a nepodala přihlášku k účasti na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění za takový rok. Povinnost platit zálohy na pojistné podle věty první zaniká od kalendářního měsíce, v němž byl osobě samostatně výdělečně činné předán protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou.
(8) Pro účely placení záloh na pojistné se osoba samostatně výdělečně činná považuje za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářním měsíci, ve kterém po celý měsíc trvaly skutečnosti uvedené v § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění, popřípadě, nebyla-li samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý kalendářní měsíc, trvaly-li tyto skutečnosti
Nahrávám...
Nahrávám...