dnes je 13.7.2024

Input:

247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění účinném k 29.5.2019

č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění účinném k 29.5.2019
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 22. června 2001
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
226/2005 Sb.
(k 15.6.2005)
mění 44 novelizačních bodů, též nové znění příloh č. 1 až 5
200/2012 Sb.
(k 15.6.2012)
mění § 34 odst. 3, § 35 odst. 8, § 36 odst. 5
118/2019 Sb.
(k 29.5.2019)
mění § 12 odst. 1
Ministerstvo vnitra podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., stanoví k provedení § 65 odst. 8 písm. a), c) a d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7, § 88 odst. 2, § 91 odst. 1 a § 93 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen „zákon”) a podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, po projednání s odborovým svazem hasičů:
ČÁST PRVNÍ
JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY
HLAVA I
PLOŠNÉ POKRYTÍ ÚZEMÍ, BAREVNÉ OZNAČENÍ VOZIDEL, VNITŘNÍ ORGANIZACE A VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 1
Organizace plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany
[K § 65 odst. 8 písm. a) zákona]
(1)  Plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí”) se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje a na území hlavního města Prahy. Jednotky požární ochrany (dále jen „jednotky”) se rozmisťují na základě nařízení orgánu kraje vydaného podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona. Hasičský záchranný sbor kraje a na území hlavního města Prahy Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (dále jen „hasičský záchranný sbor kraje”) zabezpečuje podklady pro vydání nařízení orgánů kraje. Za tím účelem
a)  stanoví stupeň nebezpečí území obcí v kraji podle kritérií uvedených v příloze č. 1,
b)  určí v souladu s požadavky podle § 65 odst. 6 zákona po dohodě se zřizovateli jednotek; u jednotek hasičského záchranného sboru kraje po dohodě s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „generální ředitelství”), jednotky, které budou plošné pokrytí zabezpečovat, stanoví jejich kategorii podle přílohy zákona a charakter záchranných prací, které budou provádět (dále jen „předurčenost k záchranným pracím”),
c)  určí jednotky pro záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech prováděné v rámci integrovaného záchranného systému,1) pokud tak u jednotek hasičského záchranného sboru kraje neučinilo generální ředitelství,
d)  stanoví územní působnost pro každou jednotku s územní působností zabezpečující plošné pokrytí a v dohodě s generálním ředitelstvím také pro jednotku hasičského záchranného sboru kraje určenou pro záchranné a likvidační práce podle písmene c),
e)  vyhotoví mapu plošného pokrytí se zakreslenými údaji o stupních nebezpečí území obcí a rozmístění jednotek s územní působností.
(2)  Pokud nelze za účelem provedení požárního zásahu a záchranných prací podle § 70 odst. 1 písm. a) a b) zákona nebo záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen „zásah”) zajistit akceschopnost jednotky (§ 18), která byla podle odstavce 1 písm. b) určena k zabezpečení plošného pokrytí, oznámí to zřizovatel jednotky hasičskému
Nahrávám...
Nahrávám...