dnes je 29.5.2023

Input:

247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2021

č. 247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2021
ZÁKON
ze dne 27. září 1995
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
212/1996 Sb.
(k 2.8.1996)
mění, doplňuje
nález ÚS
243/1999 Sb.
(k 13.10.1999)
v § 85 ruší část třetí věty
204/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění, 126 novelizačních bodů
ÚZ 395/2000 Sb.
 
 
nález ÚS
64/2001 Sb.
(k 16.2.2001)
ruší ustanovení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2
491/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
ruší část třetí
37/2002 Sb.
(k 29.1.2002)
mění, 44 novelizačních bodů, též vkládá přílohu č. 2
ÚZ 121/2002 Sb.
 
 
171/2002 Sb.
(k 30.4.2002)
mění, 10 novelizačních bodů
230/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 76 odst. 3 a 6, § 79 odst. 1 písm. a)
230/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 87 novelizačních bodů
62/2003 Sb.
(k 4.3.2003)
nové znění § 89
418/2004 Sb.
(k 19.7.2004)
mění přílohu č. 3 - volební obvody č. 19 a č. 22
323/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
mění přílohu č. 3 - volební obvody č. 7, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 55, 61 a 66
480/2006 Sb.
(k 6.11.2006)
nahrazuje slova v § 39, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5
261/2008 Sb.
(k 15.7.2008)
mění přílohu č. 3
ve znění tiskové opravy (částka 86 z r. 2008)
195/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
mění; pouze pro volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2006 zkracuje lhůty (viz znění novely)
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 55, § 82 a § 92 odst. 1 písm. d)
195/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
v příloze č. 3 mění volební obvody č. 6, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 69 a 70
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 6a odst. 2, § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 12, § 13, § 14a, § 14b, § 14d, § 52 odst. 3, § 77 a v příloze č. 3 volební obvody č. 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 74 a 75
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 2 písm. b), § 12 odst. 7 písm. e), § 32 odst. 5, § 61 odst. 3
59/2014 Sb.
(k 1.6.2014)
mění přílohu č. 3
 
 
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění přílohu č. 3
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 1, § 6a, § 11, § 12, § 14c, § 14e, § 32, § 55, § 61, § 80; ruší § 45 a § 72a; nové přechodné ustanovení
72/2018 Sb.
(k 19.5.2018)
mění § 59 a § 97
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 11, § 12, § 14a, § 14c, § 14e, § 14f, § 16, § 17, § 32, § 38, § 61 a § 82; nové přechodné ustanovení
49/2021 Sb.
(k 11.2.2021)
ruší ustanovení § 48, § 49 odst. 1 písm. b) až d), odst. 3 písm. b) až d) a odst. 4, § 50 odst. 1 až 3 a § 51
189/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 48 až § 51, § 52 a § 53
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Oddíl první
Obecná ustanovení
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.
(2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.
(3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.
(4) Volby do Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
(5) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají ve 2 dnech, kterými jsou
a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 14. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech (§ 3 odst. 2).
(6) Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.
(7) Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan”), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
§ 2
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1)
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva2) .
§ 3
Volební okrsky
(1) Hlasování do Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona.3)
(2) Pro hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mimo území České republiky se vytvářejí zvláštní stálé volební okrsky (dále jen „zvláštní volební okrsky”) při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad”). Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.
§ 4
Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen „stálý seznam”), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen „zvláštní seznam”). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.
§ 5
Stálý seznam
Stálý seznam je veden podle zvláštního zákona.4)
§ 6
Zvláštní seznam
(1) Zvláštní seznam vede obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad”) pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu,5) popřípadě nemůže z důvodů uvedených v písmenech b) až d) volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, a který
a) vykonává v obvodu obce, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu základní nebo náhradní vojenskou službu,
b) je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu,
c) je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,5a) umístěném v obci, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech v obvodu městské části nebo městského obvodu,
d) volí na voličský průkaz (§ 6a).
(2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 písm. a) na základě údajů příslušného velitele; voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje předají nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování a podle potřeby je aktualizují.
(3) Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.
(4) V případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voliči zapsaní do zvláštního seznamu (odstavec 5).
(5) Zvláštní seznam vedou rovněž zastupitelské úřady pro voliče, který
a) má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, nebo
b) volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz.
(6) Zvláštní seznamy podle odstavce 5 písm. a) uzavřou zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán; po odstranění duplicit sdělí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra. Je-li volič, zapsaný na základě vlastní žádosti z důvodu bydliště v cizině ve zvláštním seznamu, veden i ve stálém seznamu, obecní úřad takového voliče na základě oznámení Ministerstva vnitra ze stálého seznamu vyškrtne. Voliče o vyškrtnutí ze stálého seznamu informuje na základě sdělení obecního úřadu zastupitelský úřad.
(7) Zastupitelský úřad předá pro volby do Poslanecké sněmovny zvláštní okrskové volební komisi výpis ze zvláštního seznamu, který obsahuje seznam voličů oprávněných volit v tomto zvláštním volebním okrsku.
§ 6a
Voličské průkazy
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb
a) do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku,
b) do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.
§ 7
Volební orgány
(1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo zahraničních věcí,
d) Český statistický úřad,
e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad”) pro volby do Poslanecké sněmovny,
f) pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, v hlavním městě Praze úřad městské části v sídle volebního obvodu, které je stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen „pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu”) pro volby do Senátu,
g) pověřený obecní úřad,5b) v hlavním městě Praze úřad městské části, Úřad městské části Praha 1 pro úschovu výsledků hlasování ze zahraničí, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „pověřený obecní úřad”),
h) obecní úřad,
i) starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen „starosta”),
j) zastupitelský úřad,
k) okrsková volební komise,
l) zvláštní okrsková volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny (dále jen „zvláštní okrsková volební komise”).
(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.
§ 8
Státní volební komise
(1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu5c) je stálým volebním orgánem i na úseku voleb do Parlamentu České republiky.
(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,
b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do Parlamentu České republiky,
c) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny,
d) vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny,
e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu sdělením ve Sbírce zákonů,
f) předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům,
g) předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky,
h) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
i) určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí.
§ 9
Ministerstvo vnitra
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu.5d)
(2) Ministerstvo vnitra
a) metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky,
b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni okresu,
c) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků,
d) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti, a pro zaměstnance městské části hlavního města Prahy zařazeného do úřadu městské části v sídle volebního obvodu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.5j)
§ 10
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí
a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí,5e)
b) předává zvláštní seznamy voličů vedené podle § 6 odst. 5 Ministerstvu vnitra na technickém nosiči,
c) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým statistickým úřadem zajišťuje vybudování systému telekomunikačního spojení mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem zahraničních věcí,
d) předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů zvláštních volebních okrsků,
e) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.
§ 11
Český statistický úřad
(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování a poskytování výsledků voleb.
(2) Český statistický úřad dále
a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky5f) podle odstavce 1 na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských úřadů, u pověřených obecních úřadů v sídle volebního obvodu, u Státní volební komise a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady,
b) zpracovává celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny (§ 48 až 51), podklady pro zápis Státní volební komise (§ 52) a údaje o celkových výsledcích voleb do Senátu (§ 77) a předává je neprodleně Státní volební komisi,
c) vyhotovuje zápisy o výsledku voleb a předává je neprodleně krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,
d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,
e) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Parlamentu České republiky a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,
f) provádí školení členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,
g) vydává okrskovým volebním komisím nebo Ministerstvu zahraničních věcí písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
h) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,
i) sděluje případné duplicity na kandidátních listinách a přihláškách k registraci krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu,
j) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb,
k) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí,
l) po vyhlášení celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny nebo Senátu na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.
(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. e), je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 23),
b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den voleb (§ 43 odst. 5),
e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní volební okrsky,
f) zajistit zpracování celkového výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 1) a ve volebním obvodu (§ 73 odst. 1),
g) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 2 až 4),
h) vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 2 až 4).
§ 12
Krajský úřad v sídle kraje
(1) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním kraji,
b) projednává a registruje kandidátní listiny,
c) informuje starosty o registraci kandidátních listin,
d) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební kraj,
f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
g) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,
h) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního kraje,
i) archivuje volební dokumentaci,
j) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k) je oprávněn
a) převzít kandidátní listiny a potvrdit jejich podání (§ 31 odst. 3),
b) přezkoumat kandidátní listiny a vyzvat k odstranění chyb (§ 33 odst. 1),
c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 32 odst. 5),
d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 33 odst. 4 a 5),
e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 36 odst. 2),
f) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 36 odst. 3),
g) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním kraji (§ 46 odst. 4).
(3) Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu
a) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce,
b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
c) ukládá pokuty podle tohoto zákona,
d) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů,
e) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování.
(4) Činnost podle odstavce 3 písm. b) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5k)
(5) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno”),
c) adresa místa pobytu,
d) datum narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(7) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou
a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) omezení svéprávnosti,
f) rodné číslo,
g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
§ 13
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu
(1) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu sídle volebního obvodu pro volby do Senátu
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním obvodu,
b) projednává a registruje přihlášky k registraci,
c) informuje starosty o registraci přihlášek k registraci,
d) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu,
e) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, jejichž přihlášky k registraci byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,
f) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro volební obvod,
g) sestavuje přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
h) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního obvodu a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,
i) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního obvodu,
j) archivuje volební dokumentaci,
k) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro účely registrace přihlášek k registraci a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9.
(3) Pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu sídle volebního obvodu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c) je oprávněn
a) převzít přihlášky k registraci a potvrdit jejich podání (§ 60 odst. 4),
b) přezkoumat přihlášky k registraci a vyzvat k odstranění chyb (§ 62 odst. 1),
c) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 61 odst. 3),
d) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci a o odmítnutí přihlášky k registraci (§ 62 odst. 4 a 5),
e) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 66 odst. 2),
f) podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu (§ 73 odst. 4).
§ 14
(zrušen č. 230/2002 Sb. k 1.1.2003)
§ 14a
Pověřený obecní úřad
(1) Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí,
b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti.
c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem voleb pro volby do Poslanecké sněmovny krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
e) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
f) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních.
(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. d) až f) může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.5c)
§ 14b
Obecní úřad
(1) Obecní úřad
a) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,
b) vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 1 až 4,
c) vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,
d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,
e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,
f) archivuje volební dokumentaci,
g) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9. Údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.
§ 14c
Starosta
(1) Starosta
a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb v obci,
b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,
c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,
d) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit,
e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel”),
f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb,
g) plní další úkoly podle tohoto zákona.
(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.
§ 14d
Zastupitelský úřad
Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu
a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb do Poslanecké sněmovny,
b) vede zvláštní seznam podle § 6 odst. 5,
c) je oprávněn ověřit pro účely vedení zvláštního seznamu údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9,
d) vydává voličské průkazy podle § 6a odst. 1,
e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
f) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu (§ 15 odst. 3) a o způsobu hlasování, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
g) v případě zaslání hlasovacích lístků přenosovou technikou zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků (§ 38 odst. 5),
h) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a potřebné pracovní síly.
§ 14e
Okrsková volební komise
(1) Okrsková volební komise
a) dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
(2) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2, a
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.
(3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.
(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.
(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.”. Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.
(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52a a 77a),
b) úmrtím,
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,
e) pozbytím státního občanství, nebo
f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.
(7) Zapisovatel je členem okrskové volební komise; z jednání komise pořizuje zápis. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.
§ 14f
(1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 14e odst. 6, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 14e odst. 5. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 14e odst. 6 písm. f) a nejsou-li náhradníci, upozorní předseda okrskové volební komise starostu, který postupuje podle § 14e odst. 3 věty třetí.
(2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.
(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.
(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.
(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise, s výjimkou zvláštních okrskových volebních komisí, je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.
(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda je delegován politickou stranou, politickým hnutím, koalicí nebo nezávislým kandidátem anebo jmenován starostou.
§ 14g
Zvláštní okrsková volební komise
(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou státními občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a ovládají český jazyk. V případě, kdy počet členů zvláštní okrskové volební komise poklesne pod 3 v průběhu voleb, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební komise. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu podle § 14e odst. 5.
(2) Zvláštní okrsková volební komise
a) zajišťuje průběh hlasování ve zvláštním volebním okrsku, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,
b) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,
c) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí Úřadu městské části Praha 1.
§ 15
Informování voličů
(1) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.
(2) Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
(3) Zastupitelské úřady způsobem v místě obvyklým informují v dostatečném časovém předstihu voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu a o povinnosti před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství cestovní pas České republiky. Dále informuje voliče o konání voleb do Senátu na území České republiky a o podmínkách výkonu jejich volebního práva.
(4) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona,5g) se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.
§ 16
Volební kampaň
(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad”) zřízeného podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.
(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Parlamentu České republiky.
(4) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení tohoto zákona o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.
(5) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.
(6) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.
(7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
(8) Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí a koalice.
(9) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.
(10) Členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.
§ 16a
Volební účet
(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet”).
(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.
(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.
(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 16c.
(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.
(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou v případě
a) politické strany nebo politického hnutí na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích; v případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem,
b) nezávislého kandidáta na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí nezávislý kandidát.
(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.
§ 16b
Financování volební kampaně
(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.
(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.
(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.
(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.
§ 16c
Výdaje na volební kampaň
(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.
(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout
a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,
b) pro volby do Senátu částku 2 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každého kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2 500 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb.
(3) Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.
(4) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta údaje stanovené v § 16b odst. 3.
§ 16d
Zveřejnění údajů o financování volební kampaně
(1) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 16a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.
(2) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.
(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje
a) přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,
b) přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3,
c) přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázali, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3.
(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.
(5) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici, nebo nezávislým kandidátem.
(6) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 16a odst. 6 písm. b), zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.
§ 16e
Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou
(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.
(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být
a) stát a jeho příspěvkové organizace,
b) obec, městská část, městský obvod a kraj,
c) dobrovolný svazek obcí,
d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,
g) svěřenský fond,
h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,
i) zahraniční právnická osoba,
j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,
k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,
l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.
(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.
(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.
(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.
(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.
(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.
(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout
a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 1 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,
b) pro volby do Senátu částku 40 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební obvod, koná-li se pouze první kolo voleb, nebo částku 50 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební obvod, koná-li se první i druhé kolo voleb.
(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.
(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje
a) výdaje na předvolební průzkumy,
b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,
c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,
d) jiné výdaje.
(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.
(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.
§ 16f
Dohled nad financováním volební kampaně
(1) Úřad
a) vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic, nezávislých kandidátů a registrovaných třetích osob,
b) uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,
c) provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,
d) projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.
(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) jméno, příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e) státní občanství.
(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:
a) obchodní firma nebo název právnické osoby,
b) adresa sídla,
c) statutární orgán,
d) identifikační číslo osoby,
e) datum vzniku,
f) datum zániku,
g) právní stav.
(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 16g
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b) v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
c) v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
d) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
e) v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování,
f) v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6,
g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h) v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,
i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10,
j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11, nebo
k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.
(2) Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně,
b) v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,
c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3,
d) v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,
e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6,
f) zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,
g) v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,
h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3,
i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4,
j) v rozporu s § 16c odst. 2 písm. b) nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,
k) v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo
l) nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.
(3) K projednání přestupku podle
a) odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
b) odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu od
a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),
b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),
c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),
d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j).
§ 16h
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b) v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
c) v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
d) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
e) v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování,
f) v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6,
g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h) v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,
i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10,
j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11, nebo
k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.
(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,
b) v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,
c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3,
d) v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,
e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6,
f) zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,
g) v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,
h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3,
i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4,
j) v rozporu s § 16c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,
k) v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo
l) nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.
(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.
(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta od
a) 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),
b) 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),
c) 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),
d) 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).
§ 16i
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.
(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.
(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.
§ 17
Volební místnost
(1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen „úřední obálka”), psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise, nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.6)
(4) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor”” a prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
(5) Úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu odlišena barevně od úřední obálky pro jiné volby; stejným způsobem musejí být odlišeny hlasovací lístky.
(6) Volební místnost pro zvláštní volební okrsek musí být vybavena volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím úředních obálek, psacími potřebami, výpisem ze zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí, na důstojném místě umístěným velkým státním znakem a zvláštními prostory pro úpravu hlasovacích lístků oddělenými tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostor určí vedoucí zastupitelského úřadu s přihlédnutím k počtu voličů ve zvláštním volebním okrsku. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor” a informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb.
§ 18
Zahájení hlasování
(1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 17 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zapečetí. Obdobně postupuje i předseda zvláštní okrskové volební komise, s výjimkou kontroly a zapečetění přenosné volební schránky.
(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za zahájené.
§ 19
Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky7) platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem7a) (dále jen „cestovní pas”), nebo platným občanským průkazem.7b) Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,7) nebude mu hlasování umožněno.
(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.
(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
(7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
§ 19a
Způsob hlasování
(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise.
(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.
(4) Volič, který nebydlí na území České republiky, při volbách do Senátu po příchodu do volební místnosti odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz vystavený zastupitelským úřadem podle § 6a odst. 1. Okrsková volební komise voličský průkaz přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.
§ 20
Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
§ 21
Přerušení hlasování
(1) Po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je.
(2) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále obecní úřad a pověřený obecní úřad; vyrozumí rovněž příslušný krajský úřad při volbách do Poslanecké sněmovny nebo příslušný pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu při volbách do Senátu. V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku, popřípadě přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.
§ 21a
(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise může krajský nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace.
(2) Pokyny krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu jsou, s výjimkou pokynů směřujících ke zjišťování výsledků hlasování, pro okrskovou volební komisi závazné. Při zjištění drobných nedostatků odstraní tyto předseda okrskové volební komise na pokyn krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu na místě ihned. V případě zjištění závažných nedostatků dá krajský nebo pověřený obecní úřad pokyn k jejich odstranění okrskové volební komisi, která postupuje podle § 21.
§ 22
Ukončení hlasování
(1) Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise hlasování za ukončené.
(2) Jakmile předseda zvláštní okrskové volební komise ve zvláštním volebním okrsku, kde probíhá hlasování podle § 1 odst. 5, prohlásí hlasování za ukončené, postupuje zvláštní okrsková volební komise podle § 21 odst. 1 věty první a přeruší své zasedání až do zahájení sčítání hlasů (§ 40).
§ 23
V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 11 odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu,, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5c) zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,5k) členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.
Oddíl druhý
Volby do Poslanecké sněmovny
§ 24
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.8)
§ 25
Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho v den voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b).
§ 26
Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích na území České republiky. Volebními kraji jsou vyšší územní samosprávné celky vymezené zvláštním právním předpisem.8a)
§ 27
Všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí jsou podřazeny pod volební kraj určený losem Státní volební komisí do 7 dnů od vyhlášení voleb prezidentem republiky.
§ 28 až 30
(zrušeny 204/2000 Sb.)
§ 31
Podávání kandidátních listin
(1) Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,9) a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.
(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Poslanecké sněmovny v každém volebním kraji pouze 1 kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze 1 koalice. Koalice musí být složena ze stejných politických stran nebo politických hnutí ve všech volebních krajích. Kandidát může být uveden pouze na 1 kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny.
(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb krajskému úřadu, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice a zašle Úřadu seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.
(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady (dále jen „příspěvek”) ve výši 19 000 Kč. Příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky krajský úřad. Příspěvek takto složený politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí je příjmem státního rozpočtu.
§ 32
Náležitosti kandidátních listin
(1) Kandidátní listina obsahuje
a) název volebního kraje,
b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti”),
d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
f) jde-li o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.
(2) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.
(3) Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.
(5) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností2) nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání krajskému úřadu.
§ 33
Projednání a registrace kandidátních listin
(1) Krajský úřad v sídle kraje přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 31, nemá-li náležitosti podle § 32 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve krajský úřad písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb.
(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 32 odst. 2, nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních listinách ve více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních listinách, a to v tom volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení podle § 32 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny krajské úřady, kde byla kandidátní listina podána,
c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 32 odst. 3,
d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 32 odst. 1 písm. c) a f), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo
e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 25.
(3) Krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci bezvadné kandidátní listiny,
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 31 nebo kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle § 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.
(4) Krajský úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 86); současně rozhodnutí vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.
(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu.
(6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, zašle krajský úřad Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb určí losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a krajským úřadům.
(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,10) provede krajský úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek.
(8) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu, vrátí do 1 měsíce krajský úřad složený příspěvek. Je-li složena na účet kraje místo částky podle § 31 odst. 4 jiná částka, kraj ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.
(9) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.
§ 34 a 35
(zrušeny 204/2000 Sb.)
§ 36
Vzdání se a odvolání kandidatury
(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.
(2) Prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury je nutno doručit krajskému úřadu.
(3) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno před registrací kandidátní listiny, kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku a krajský úřad změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.
(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na kandidátní listině zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování do Poslanecké sněmovny se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Krajský úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území kraje, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny; zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.
§ 37
Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v době po zaregistrování kandidátní listiny, při rozdělování mandátů se k této politické straně nebo k tomuto politickému hnutí a jejich kandidátům nepřihlíží.
§ 38
Hlasovací lístky
(1) Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.
(2) Na každém hlasovacím lístku musí být uveden název volebního kraje, číslo určené losem podle § 8 odst. 2 písm. c), nezkrácený název politické strany, politického hnutí nebo koalice, jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu kandidátů, jejich pořadí označené arabskými číslicemi a příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, která politická strana nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo. Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice.
(3) Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
(4) Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu, v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu (dále jen „ředitel krajského úřadu”).
(5) Hlasovací lístky pro volbu ve zvláštních volebních okrscích zašle příslušný krajský úřad Ministerstvu zahraničních věcí, které zajistí jejich dodání nejpozději 48 hodin před zahájením voleb na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí. Na zbývající zastupitelské úřady zajistí Ministerstvo zahraničních věcí zaslání hlasovacího lístku přenosovou technikou nejpozději do 3 dnů přede dnem voleb. Vedoucí zastupitelského úřadu zajistí jeho tisk nebo rozmnožení v dostatečném množství nejpozději do 24 hodin před zahájením voleb. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
(6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují; krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního kraje s uvedením správného údaje. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí krajský úřad zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.
§ 39
Hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
§ 40
Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí
(1) Zvláštní okrskové volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.
(2) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů (§ 42 odst. 3), a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.
(3) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu.
(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.
(5) Každý člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
§ 41
Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.
§ 42
Zápis o průběhu a výsledku hlasování
(1) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.
(2) V zápise okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede:
a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení s uvedením důvodů,
b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu,
c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d) počet odevzdaných úředních obálek,
e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,
f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic,
g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.
(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise nebo předseda zvláštní okrskové volební komise za přítomnosti členů zvláštní okrskové volební komise.
(4) Využije-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.
§ 43
Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu.
(2) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku předseda zvláštní okrskové volební komise nebo pověřený člen zvláštní okrskové volební komise zašle 1 výtisk zápisu o průběhu a výsledku hlasování pomocí přenosové techniky nebo popřípadě i pomocí výpočetní techniky neprodleně Českému statistickému úřadu, a to prostřednictvím pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.
(3) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou v případě, že je předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k odstranění chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb zmocněn, nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.
(4) Jestliže se v zaslaném zápisu o průběhu
Nahrávám...
Nahrávám...