dnes je 17.7.2024

Input:

240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 28. června 2000
o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 50 novelizačních bodů
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 12 mění nadpis a odst. 1, vkládá § 12a
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 6 odst. 2 písm. g) vkládá slova
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 12a nahrazuje slova
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 32 odst. 2
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší § 12a
430/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 87 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 118/2011 Sb.
 
 
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 11, § 14 odst. 3 písm. a) a § 31 odst. 7
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 9 odst. 5 písm. a)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 35 odst. 2 a 3 a § 36 odst. 1 a 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 33 odst. 1
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 10
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 13, § 34, § 34a a § 34b
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 33 odst. 4
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 odst. 9 a § 32 odst. 1
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
544/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 36 a § 39
14/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
mění § 6 a § 7
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 3 odst. 6
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 15
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 6 odst. 1
323/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením1) , a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury34) a odpovědnost za porušení těchto povinností.
(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie34) a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s
1.  přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
2.  ochranou kritické infrastruktury,
b)  krizovou situací mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému2) , narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav”),
c)  krizovým opatřením organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob,
d)  pracovní povinností povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení,
e)  pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení,
f)  věcným prostředkem movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace,
g)  kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu35) , zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu,
h)  evropskou kritickou infrastrukturou kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie,
i)  prvkem kritické infrastruktury zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura36) , určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské kritické infrastruktury,
j)  ochranou kritické infrastruktury opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury,
k)  subjektem kritické infrastruktury provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt evropské kritické infrastruktury,
l)  průřezovými kritérii
Nahrávám...
Nahrávám...