dnes je 12.6.2024

Input:

208/2004 Sb., Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění účinném k 1.9.2021

č. 208/2004 Sb., Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění účinném k 1.9.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 14. dubna 2004
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
425/2005 Sb.
(k 1.11.2005)
mění § 3
425/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 3 odst. 12 písm. g)
464/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 45 novelizačních bodů
78/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 odst. 6 písm. a)
22/2013 Sb.
(k 30.1.2013)
mění § 11; ruší § 11c a přílohu č. 4
291/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 1, § 1a, § 2, § 4, § 5, § 12, § 13; vkládá § 5a
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 10, 12a, § 12c odst. 3, § 29a odst. 2 zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Hospodářská zvířata se chovají s ohledem na druh a věkovou kategorii nebo hmotnost a další specifické požadavky na jejich ochranu a pohodu podle minimálních standardů stanovených zákonem, mezinárodními smlouvami,1) kterými je Česká republika vázána, a v souladu s právem Evropských společenství.2)
(2) Tato vyhláška dále upravuje minimální standardy pro chov koní, oslů a jejich kříženců, kteří jsou chováni jako zvířata v zájmovém chovu.
§ 1a
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) stájí zařízení2a) pro ustájení hospodářských zvířat,
b) boxem vymezená část stáje určená k pobytu hospodářského zvířete nebo hospodářských zvířat; boxem se rozumí i kotec,
c) chodbou část podlahové plochy stáje, zpravidla mezi řadou vazných stání nebo boxů, určená zejména k péči o hospodářská zvířata, včetně jejich přemísťování,
d) roštovou podlahou podlahová plocha stáje nebo její části, opatřená rošty nebo štěrbinami, umožňujícími zejména propad výkalů a vody do podroštového prostoru,
e) automatickým dojicím systémem roboticky komplexně řízený systém automatického dojení, který současně zajišťuje plně řízený pohyb stáda ve stáji a požadavky dojnic na krmení, napájení a odpočinek, a to pomocí jednosměrného a výběrového systému branek, které dělí stáj na různé části a na základě kritérií stanovených chovatelem určují, zda bude povoleno dojení či nikoliv, a směrují dojnice do dojicí jednotky nebo do jiné části stáje.
§ 1b
Minimální standardy zařízení pro hospodářská zvířata
(1) Stáje musí být v souladu s použitou technologií chovu dispozičně, technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost byly udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé.
(2) Dispoziční, technické a provozní řešení stájí musí v souladu s použitou technologií chovu
a) umožnit denní kontrolu zdravotního stavu, kondice a pohody hospodářských zvířat,
b) umožnit denní kontrolu stavu technického a technologického zařízení,
c) zabránit vstupu nepovolaných osob a omezit vniknutí jiných zvířat,
d) umožnit mechanickou očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,
e) umožnit veterinární vyšetření a ošetření, podání látek zvířatům a odběr vzorků,
f) umožnit vyčlenění odděleného prostoru pro hospodářská zvířata vyžadující mimořádnou péči, zvířata poraněná, nemocná nebo podezřelá z nákazy,
g) umožnit bezpečné provedení úkonů a činností souvisejících s chovem zvířat a údržbou zařízení.
(3) Box musí být rozměrově a provedením diferencován podle technologie ustájení, druhu a věkové kategorie nebo hmotnosti hospodářských zvířat. Je-li k hrazení použita stranová zábrana, musí vymezovat polohu hospodářského zvířete při ležení a stání na
Nahrávám...
Nahrávám...