dnes je 23.7.2024

Input:

192/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 192/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 411/2005 Sb. a zákonem č. 374/2007 Sb.
ZÁKON
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a)  podmínky pro provozování autoškol,
b)  způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (dále jen „získání řidičského oprávnění”) a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,
c)  práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,
d)  podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen „profesní osvědčení”), průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů,
e)  způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,
f)  způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
g)  požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která provádí výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, a její práva a povinnosti,
h)  vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče,
i)  přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení,
j)  působnost správních úřadů a státní dozor.
ČÁST DRUHÁ
PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL
Registrace k provozování autoškoly
§ 2
(1)  Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1a) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen „organizační složka státu”). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu.
(2)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že
a)  je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení
Nahrávám...
Nahrávám...