dnes je 19.5.2024

Input:

18/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

č. 18/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
VYHLÁŠKA
ze dne 5. ledna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/2000 Sb., k provedení § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, se mění takto:
1. V § 6 ve druhé větě se slova „nebo zmírnit účinky hrozící havárie nebo živelné pohromy” nahrazují slovy „bezprostředně hrozící ekologická újma16a, havárie16b, závažná havárie16cnebo živelní událost”.
Poznámky pod čarou č. 16a, 16b a 16c zní:


16aZákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
16b§ 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
16cZákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.”.
2. V § 16 odst. 1 se na závěr druhé věty vkládají slova „a zpráv o průzkumu antropogenního znečištění horninového prostředí”.
3. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Závěrečná zpráva o průzkumu antropogenního znečištění horninového prostředí se zpracovává podle přílohy č. 11.”.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.
4. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která zní:
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 369/2004 Sb.
OSNOVA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PRŮZKUMU ANTROPOGENNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ
TEXTOVÁ ČÁST
1. Údaje o území
1.1. Všeobecné údaje
1.1.1. Geografické vymezení území
1.1.2. Stávající a plánované využití území
1.1.3. Základní charakterizace obydlenosti území
1.1.4. Majetkoprávní vztahy
1.2. Přírodní poměry zájmového území
1.2.1. Geomorfologické a klimatické poměry
1.2.2. Geologické poměry
1.2.3. Hydrogeologické poměry
1.2.4. Hydrologické poměry
1.2.5. Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě
2. Průzkumné práce
2.1. Dosavadní prozkoumanost území
2.1.1. Základní výsledky dřívějších průzkumných a sanačních prací na lokalitě
2.1.2. Přehled zdrojů znečištění
2.1.3. Vytipování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů
2.1.4. Předběžný
Nahrávám...
Nahrávám...