dnes je 6.6.2023

Input:

176/2009 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění účinném k 28.3.2018

č. 176/2009 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění účinném k 28.3.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2009,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
42/2018 Sb.
(k 28.3.2018)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
(1) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3 zákona (dále jen „rekvalifikační program”) obsahuje:
a) doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb,
b) název rekvalifikačního programu,
c) pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována,
d) profil absolventa, ve kterém budou uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání podle rekvalifikačního programu,
e) vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu,
f) formu vzdělávání podle rekvalifikačního programu a metody výuky,
g) rámcový časový rozvrh vzdělávání,
h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností (§ 3 odst. 1), složení zkušební komise, není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak,
i) vzor osvědčení o rekvalifikaci podle § 5 nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a,
j) učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,
 
k) učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem a výsledkem výuky u jednotlivých tematických celků učebního plánu,
l) popis průběhu praktické výuky, je-li nedílnou součástí rekvalifikačního programu, včetně informací o jejím organizačním a technickém zabezpečení,
m) seznam povinné a doporučené literatury, u distanční formy vzdělávání vzorový studijní materiál,
n) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),
 
o) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,
 
p) informace o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávání podle rekvalifikačního programu poskytovaného žadatelem; doložení smluvního zajištění prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávání v případě, že není ve vlastnictví žadatele,
q) informace o způsobu a formě vedení dokumentace o průběhu a vyhodnocení vzdělávání podle rekvalifikačního programu a o evidenci osvědčení o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu vydaných účastníkům vzdělávání, která se vede pro účely zabezpečení průběhu rekvalifikačního programu,
r) doklad o zaplacení správního poplatku2) .
(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.
(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.
§ 2
Organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu
(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se uskutečňuje formou:
a) prezenční,
b) distanční,
c) kombinací forem uvedených v písmenech a) a b).
(2) Vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky trvá 60 minut, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
(3) Praktickou výukou se rozumí odborně řízená vzdělávací činnost, která vede k získání a obnovení praktických znalostí a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu (dále jen „účastník”). Praktická výuka se může uskutečňovat na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s danou
Nahrávám...
Nahrávám...