dnes je 23.7.2024

Input:

173/1997 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění účinném k 11.1.2017

č. 173/1997 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění účinném k 11.1.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 1997,
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
174/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
ruší položku 13 přílohy 1
78/1999 Sb.
(k 1.10.1999)
mění přílohy
323/2000 Sb.
(k 25.9.2000)
ruší položku č. 1 přílohy č. 2
329/2002 Sb.
(k 1.12.2002)
§ 1 odst. 2 a přílohy č. 1 a č. 2
329/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
pozbývá platnosti pol. 1 přílohy č. 2
88/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění přílohu č. 2
450/2016 Sb.
(k 11.1.2017)
mění, včetně příloh
1)  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy č. 2, 10 a 11 vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:
§ 1
(1)  Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona výrobky uvedené v přílohách č. 1 a 2.
(2)  Vlastnosti stanovených výrobků musí splňovat požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují, (dále jen „základní požadavky na výrobky”). Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce, dovozce nebo distributor hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.
§ 2
Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje u výrobků uvedených v příloze č. 1 posouzení shody výrobku tak, že
a)  pořizuje technickou dokumentaci podle § 4,
b)  provede před uvedením výrobku na trh posouzení shody podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona a na základě technické dokumentace podle § 4 a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudí, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky,
c)  přijímá taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.
§ 3
(1)  Výrobce, dovozce nebo distributor u výrobků uvedených v příloze č. 2 zajišťuje u autorizované osoby (§ 11 odst. 1 zákona) posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky [§ 12 odst. 3 písm. b) zákona].
(2)  Autorizovaná osoba posoudí shodu vzorku výrobku se základními požadavky na výrobky a o posouzení shody vydává výrobci, dovozci nebo distributorovi doklad.
(3)  Pro přezkoušení typu poskytuje výrobce, dovozce nebo distributor autorizované osobě
a)  identifikační údaje (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a místo výroby výrobků),
b)  technickou dokumentaci,
c)  vzorek výrobku.
(4)  Autorizovaná osoba provede přezkoušení typu tak, že
a)  přezkoumá podklady předložené výrobcem, dovozcem nebo distributorem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,
b)  zkouší vzorek výrobku a ověřuje, zda výrobek jako typ splňuje základní požadavky na výrobky.
(5)  Pokud vzorek výrobku odpovídá požadavkům stanoveným v § 1 odst. 2, vystaví autorizovaná osoba certifikát typu výrobku a předá ho výrobci, dovozci nebo distributorovi. Certifikát typu výrobku obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků
Nahrávám...
Nahrávám...