dnes je 15.6.2024

Input:

156/2008 Sb., Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění účinném k 1.1.2024

č. 156/2008 Sb., Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 28. dubna 2008
o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
379/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
444/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1 a v části první vkládá novou hlavu IV a doplňuje přílohu č. 11
Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 47 odst. 6, § 48 odst. 5, § 50 odst. 3, § 51 odst. 5, § 52b odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f odst. 2, § 52g odst. 5 a § 52i odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje
a) učební osnovu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
b) podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního a pravidelného školení,
c) obsah výuky a výcviku vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
d) rozsah společné části a zvláštních částí výuky vstupního školení a část výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru,
e) rozsah části výuky pravidelného školení, která může proběhnout způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podmínky průběhu této části výuky,
f) rozsah výuky a výcviku školení bezpečné jízdy,
g) nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
h) obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání,
i) vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku,
j) obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor potvrzení o vykonání zkoušky,
k) vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče,
l) základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení k poskytování školení bezpečné jízdy a na výcvikovou plochu, její vybavení a technické zajištění výcviku na ní,
m) vzor potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy,
n) obsah a způsob provádění školení začínajících řidičů a nejvyšší počet jeho účastníků,
o) vzor potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů a
p) způsob vedení evidence o uskutečněných školeních začínajících řidičů.
HLAVA II
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
Díl 1
Vstupní a pravidelná školení
§ 1a
(K § 47 odst. 6 zákona)
(1) Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení a rozsah
Nahrávám...
Nahrávám...