dnes je 28.5.2023

Input:

156/2000 Sb., Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění účinném k 30.1.2021

č. 156/2000 Sb., Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění účinném k 30.1.2021
ZÁKON
ze dne 18. května 2000
o ověřování střelných zbraní a střeliva
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
119/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění v § 17 odst. 3 doplňuje písm. e), též ruší část druhou
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
227/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění - 57 novelizačních bodů
ÚZ 407/2003 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 22 odst. 7 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 24
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 17 odst. 3 a 5
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 22 odst. 7 - změnu nelze uskutečnit, neboť § 22 byl změněn zák. č. 148/2010 Sb.
148/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 48 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
vkládá v § 17 odst. 3 nové písm. k)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 písm. c) a § 22b odst. 6
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 17
217/2013 Sb.
(k 8.8.2013)
mění název zákona, § 1, § 2, § 20 odst. 1, § 22a, § 22b odst. 4; vkládá novou hlavu III
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16a, § 20, § 20a, § 20b, § 22a; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 17 odst. 2
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění, celkem 104 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 22a a § 22b
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 17 odst. 3
13/2021 Sb.
(k 30.1.2021)
mění § 3 písm. f), § 16 odst. 1 a § 22a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva (dále jen „kontrolované osoby”), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,
b) výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a stanovené doplňky,
b) stanovenou střelnou zbraní střelná zbraň nebo její část4b) , které podléhají ověřování,
c) stanoveným střelivem střelivo nebo jeho část4c) , které podléhají ověřování,
d) stanoveným doplňkem doplněk zbraně26) , který podléhá ověřování,
e) ověřováním činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti kontrolovaných výrobků, shoda s technickými požadavky na ně stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19),
f) výrobcem ten, kdo navrhuje nebo vyrábí kontrolované výrobky nebo jejich hlavní části, nebo kdo dal takový výrobek navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na trh pod označením svou obchodní firmou, názvem, jménem a příjmením, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem; za výrobce kontrolovaných výrobků se považuje i ten, kdo na hlavní části stanovené střelné zbraně nebo na jiném kontrolovaném výrobku provede zásadní technickou konstrukční změnu,
g) dovozcem kontrolovaných výrobků ten, kdo uvádí na trh v České republice kontrolované výrobky pocházející ze zahraničí, včetně členských států Evropské unie, anebo zastupuje výrobce, který se nenachází na území České republiky,
h) distributorem ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti kontrolované výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává, nebo je jiným způsobem dodává na trh nebo poskytuje uživatelům,
i) vývozcem ten, kdo kontrolované výrobky vyváží z České republiky,
j) opravcem ten, kdo u stanovených střelných zbraní nebo stanovených doplňků zejména odstraňuje závady, mění jejich vlastnosti podle objednávky nebo provádí jejich údržbu, úpravu, montáž nebo seřizování,
k) uvedením na trh každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání kontrolovaného výrobku za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva ke kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice.
(2) Zkušební značkou se rozumí značka, která osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen v souladu s tímto zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána4) , a splňuje stanovené technické požadavky, přičemž
a) jednotnou zkušební značkou se rozumí zkušební značka podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4) ,
b) národní zkušební značkou se rozumí zkušební značka, která osvědčuje splnění národních technických požadavků.
(3) Další značkou se rozumí značka, která je umístěna na kontrolovaném výrobku, avšak neosvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen v souladu s tímto zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána4) , ani že splňuje stanovené technické požadavky; další značkou je zejména
a) kontrolní značka, kterou je značka osvědčující, že kontrolovaný výrobek je označen identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu,
b) identifikační značka zkušebny, kterou je identifikační značka podle mezinárodní smlouvy, která označuje zahraniční zkušebnu, která ověřovala kontrolovaný výrobek,
c) identifikační značka úřadu, kterou je identifikační značka, která osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřován Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad”).
(4) Identifikačním údajem se rozumí údaj nebo symbol, který není zkušební značkou, kontrolní značkou nebo identifikační značkou, ani dvojčíslím nebo symbolem označujícím rok provedení zkoušky.
§ 2a
Zbraně, střelivo a doplňky zbraní podléhající ověřování
(1) Stanovené střelné zbraně jsou
a) palné zbraně, kterými jsou
1. brokové zbraně,
2. kulové zbraně,
3. zbraně vybavené kulovými a brokovými hlavněmi,
4. zbraně s omezenou kinetickou energií,
5. zbraně pro jedno použití,
6. historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní, které jsou způsobilé ke střelbě,
7. balistická měřidla určená k zjišťování balistických hodnot, zejména tlaku, rozptylu nebo rychlosti střely,
8. signální zbraně,
9. narkotizační zbraně,
10. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka, kterými mohou být zejména přístroje jateční nebo metné,
11. expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,
b) plynové zbraně, kterými jsou
1. vzduchovky,
2. větrovky,
3. zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn nebo na vzduchovou kartuš,
4. paintballové zbraně,
5. metné zbraně,
6. narkotizační zbraně,
7. expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,
c) části stanovených střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.
(2) Stanoveným doplňkem je tlumič hluku výstřelu pro zbraně používající střelivo se středovým zápalem.
(3) Stanoveným střelivem je
a) průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené střelivo pro palné zbraně,
b) střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky,
2. prachové tablety,
c) střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou
1. průmyslově vyráběné akustické nábojky,
2. průmyslově vyráběné plynové nábojky,
3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,
d) průmyslově vyráběné střely pro plynové zbraně,
e) průmyslově vyráběné části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky4c) , pokud jsou na trh uváděny samostatně,
f) průmyslově vyráběná výmetná náplň určená pro palné zbraně, která není částí střeliva podle písmene e), je-li na trh uváděna samostatně.
(4) Ověřování nepodléhají expanzní přístroje, jejichž uvádění na trh upravují zvláštní právní předpisy25) .
§ 3
Tento zákon se nevztahuje na
a) stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud úřad toto určení potvrdí,
b) střelné mechanické zbraně,
c) kontrolované výrobky, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,5b) ozbrojených bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu5c) nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
d) kontrolované výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby úřadu za účelem zajištění jeho činností stanovených v § 17,
e) náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu podle zvláštních právních předpisů, byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících ustanovení tohoto zákona,
f) střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem,5d) které nejsou určeny nebo používány ke střelbě.
§ 4
Technické a bezpečnostní požadavky na kontrolované výrobky
(1) Technické a bezpečnostní požadavky na kontrolované výrobky (dále jen „stanovené technické požadavky”) se považují za splněné, jestliže tyto výrobky při uvedení na trh a po dobu jejich distribuce a používání splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, nebo pokud takové zvláštní právní předpisy neexistují, splňují požadavky stanovené českými technickými normami. Tyto výrobky musí být schopny plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a nesmí při dodržení podmínek určených výrobcem nebo dovozcem ohrozit zdraví, život nebo majetek svých uživatelů anebo přírodní prostředí (dále jen „bezpečnost”).
(2) Splnění stanovených technických požadavků u kontrolovaných výrobků je po provedeném ověřování vyjádřeno jejich označením zkušební značkou (§ 19 odst. 1).
§ 4a
(zrušen zák. č. 206/2015 Sb. k 4.9.2015)
HLAVA II
OVĚŘOVÁNÍ KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ
Ověřování stanovených střelných zbraní
§ 5
(1) Ověřování stanovených střelných zbraní se provádí formou
a) homologace,
b) kusového ověřování, nebo
c) opakovaného kusového ověřování.
(2) Ověřování se neprovádí u dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud jsou označené na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) s výjimkou použitých zbraní.
§ 6
(1) Homologace stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se po ověření dvou kusů od každého typu stanovené střelné zbraně vydává certifikát o homologaci, kterým se dokládá, že
a) typ stanovené střelné zbraně splňuje stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace je úplná [§ 18 odst. 3 písm. a)] a
c) kontrolovaná osoba má k dispozici kalibrovaná měřidla a nástroje a má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu, který stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”).

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o homologaci stanovené střelné zbraně.
(2) Homologaci podléhají ze stanovených střelných zbraní
a) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s nábojovou komorou o průměru do 5 mm včetně a délce do 15 mm včetně nebo ty, které mají nábojovou komoru o průměru a délce do 6 mm včetně, přičemž zápalková slož náboje je jedinou hnací náplní udělující střele energii na ústí hlavně do 7,5 J včetně,
b) expanzní zbraně a expanzní přístroje určené pro střelivo s okrajovým zápalem do ráže 6 mm včetně a s délkou nábojnice do 7 mm včetně,
c) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely je na ústí hlavně do 10 J včetně.
(3) Homologaci nepodléhají stanovené střelné zbraně uvedené v odstavci 2, pokud týž výrobce nebo dovozce uvede na trh nejvíce pět kusů zbraní v jednom roce; v takovém případě je nutno jednotlivě ověřit, zda každá stanovená střelná zbraň splňuje požadavky podle odstavce 1 písm. a) a b). Takto ověřené stanovené střelné zbraně se označují stejným způsobem jako zbraně kusově ověřené.
(4) Platnost certifikátu o homologaci zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím dvou let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o prodloužení platnosti certifikátu na dobu nejdéle dvou let. Za tím účelem požádá o jednotlivé ověření pěti kusů od každého typu homologované střelné zbraně ke zjištění, zda tyto typy odpovídají stanoveným technickým požadavkům. Stanovené střelné zbraně předložené úřadu k jednotlivému ověření za účelem prodloužení platnosti certifikátu o homologaci označí úřad stejným způsobem jako zbraně kusově ověřené.
§ 7
Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každé stanovené střelné zbraně příslušnou zkušební značkou, že střelná zbraň splňuje stanovené technické požadavky. Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní kromě zbraní homologovaných. Podrobnosti o postupu úřadu při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 8
Opakované kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup shodný s kusovým ověřováním a provádí se v případech, kdy stanovená střelná zbraň nevyhoví stanoveným technickým požadavkům při kusovém ověřování a je vrácena výrobci nebo dovozci po označení identifikační značkou úřadu (§ 19). Po splnění stanovených technických požadavků se stanovená střelná zbraň označí zkušební značkou Podrobnosti o postupu úřadu při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 8a
Ověřování stanovených doplňků
(1) Ověřování stanovených doplňků se provádí formou kusového ověřování.
(2) Ověřování se neprovádí u dovezeného stanoveného doplňku před jeho uvedením na trh, pokud je označen platnou zkušební značkou na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4) .
(3) Kusové ověřování stanoveného doplňku je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každého stanoveného doplňku příslušnou zkušební značkou, že stanovený doplněk splňuje stanovené technické požadavky.
(4) Postup při kusovém ověřování stanoveného doplňku stanoví ministerstvo vyhláškou.
Ověřování stanoveného střeliva
§ 9
(1) Ověřování stanoveného střeliva se provádí formou
a) typové kontroly, nebo
b) inspekční kontroly.
(2) Ověřování se neprovádí u dováženého stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno platnými zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)
§ 10
(1) Typová kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové kontrole střeliva, že
a) typ střeliva splňuje stanovené technické požadavky,
b) technická a průvodní dokumentace je úplná a
c) kontrolovaná osoba má předpoklady k provádění výrobní kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o typové kontrole stanoveného střeliva.
(2) Platnost certifikátu o typové kontrole střeliva zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím 3 let ode dne vydání, nepožádá-li před skončením platnosti certifikátu výrobce nebo dovozce o provedení inspekční kontroly stanoveného střeliva.
§ 11
Inspekční kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje, zda jsou plněny stanovené technické požadavky, podle kterých byl vydán certifikát o typové kontrole střeliva. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme. Pokud jsou stanovené technické požadavky splněny, platnost certifikátu se prodlouží na dobu nejdéle 3 let.
§ 11a
Kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji
(1) Kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji (dále jen „kontrola označení identifikačními údaji”) je postup, při kterém úřad vyznačením kontrolní značky dokládá, že kontrolované výrobky jsou označeny identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu.
(2) Postup při kontrole označení identifikačními údaji stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Kontrola označení identifikačními údaji není ověřováním ve smyslu této hlavy.
Ověřování pyrotechnických výrobků
§ 12
(zrušen zák. č. 206/2015 Sb. k 4.9.2015)
§ 13
(zrušen zák. č. 206/2015 Sb. k 4.9.2015)
§ 14
(zrušen zák. č. 206/2015 Sb. k 4.9.2015)
§ 14a
(zrušen zák. č. 206/2015 Sb. k 4.9.2015)
§ 15
Úhrady za ověřování
(1) Úkon spojený s ověřováním kontrolovaného výrobku (zejména vydání certifikátu, označení výrobku zkušební značkou) nebo úkon spojený s kontrolou označení identifikačními údaji podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů18) .
(2) Za odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí se poskytuje úplata. Výši úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 16
Povinnosti kontrolovaných osob a držitele průkazu zbraně
(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen
a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny platnou zkušební značkou,
b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou opatřeny platnou zkušební nebo kontrolní značkou,
c) po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,
d) po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva nebo jeho průmyslově vyráběné části, je-li uváděna na trh samostatně, zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,
e) ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad stanoví vhodný způsob označení,
f) do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků,
g) označit kontrolované výrobky identifikačními údaji v souladu s prováděcím právním předpisem, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyrobení nebo dovezení.
(2) Výrobce je dále povinen
a) opatřit kontrolované výrobky svou obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a dalšími údaji, pokud tak stanoví vyhláška ministerstva nebo zvláštní právní předpis,18a)
b) umožnit zaměstnancům úřadu vstup do výrobních prostor a poskytnout jim potřebnou součinnost včetně používání zkušebního zařízení, poskytnutí střeliva, zkušebních a administrativních prostorů, jestliže je prováděno ověřování na jeho žádost v jeho provozovnách.18b)
(3) Distributor může uvádět na trh jen kontrolované výrobky označené platnou zkušební značkou.
(4) Opravce, kterému byla vydána zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu,18c) je povinen
a) provádět opravy a úpravy střelných zbraní nebo stanovených doplňků tak, aby splňovaly stanovené technické požadavky, a je povinen úřadu předložit v písemné podobě postup opravy nebo úpravy střelné zbraně, pokud není dále stanoveno jinak,
b) předložit k ověřování opravenou střelnou zbraň, u níž byla provedena výměna některé z hlavních částí.
(5) Ten, kdo je zapsán v průkazu stanovené střelné zbraně, je povinen používat nebo může přenechat k užívání pouze takovou stanovenou střelnou zbraň, takový stanovený doplněk nebo takové stanovené střelivo, které jsou označené platnou zkušební značkou.
§ 16a
(zrušen zák. č. 206/2015 Sb. k 4.9.2015)
HLAVA III
(zrušena zák. č. 206/2015 Sb. k 4.9.2015)
HLAVA IV
STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ
§ 17
Správní úřad
(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní působností se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Úřad
a) provádí ověřování kontrolovaných výrobků a provádí kontrolu označení identifikačními údaji,
b) vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí vydání certifikátu,
c) zajišťuje označování kontrolovaných výrobků zkušebními a dalšími značkami podle tohoto zákona,
d) provádí další odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků a zkouší balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy,
e) rozhoduje o zařazení zbraně, doplňku zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D19b) , obdrží-li stanovenou střelnou zbraň, stanovený doplněk nebo stanovené střelivo k ověření, nebo na žádost,
f) vydává rozhodnutí podle § 19a odst. 5 a provádí další činnosti stanovené zvláštními právními předpisy19c) ,
g) spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům,
h) vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného právního předpisu19h) pro živnost „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva” v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba, znehodnocování a ničení střeliva”. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel o koncesi pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona19i) . U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav vybavenosti v rozsahu tohoto ustanovení; při tomto ověřování se přiměřeně použije § 20 odst. 3 písm. a) až d),
i) vykonává státní správu v oblasti pyrotechnických výrobků podle zákona upravujícího oblast pyrotechniky.
(4) Úřad dále
a) plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4) ,
b) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku, které jsou předloženy k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo úpravy,
c) spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,
d) organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí s odbornými činnostmi,
e) zajišťuje u kontrolovaných výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních materiálů,
f) poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,
g) podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,
h) uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače v rámci plnění povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána4) ,
i) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí,
j) vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15) a
k) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní4) .
(5) Úřad vede evidenci kontrolovaných výrobků, které používá při provádění ověřování a k odborným službám.
(6) Při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu je Úřad oprávněn pro výkon své působnosti vstupovat do centrálního registru zbraní, ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních a střelivu, a provádět v něm záznamy.
(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo při provádění odborné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, i když přestali být zaměstnanci úřadu, a to po dobu pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, s výjimkou informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti úřadu jako orgánu dozoru.
§ 18
Předkládání kontrolovaných výrobků úřadu
(1) Každý, kdo předkládá Úřadu kontrolované výrobky (dále jen „předkladatel”) je povinen v písemné žádosti o ověření uvést vedle náležitostí stanovených správním řádem
a) typ výrobku včetně odvozených variant s údaji
1. druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně a stanovený doplněk,
2. druh, značka a ráže pro stanovené střelivo,
b) v případě dovozu název a sídlo výrobce,
c) druh požadované činnosti podle § 6 odst. 1, § 7, 8, 10 nebo 11.
(2) K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně, stanovené doplňky, stanovené střelivo, včetně spotřebitelského obalu, označené identifikačními údaji, jejichž rozsah a podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Počet kusů
Nahrávám...
Nahrávám...