dnes je 17.7.2024

Input:

145/1988 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotnických službách (č. 161)

č. 145/1988 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotnických službách (č. 161)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. srpna 1988
o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)
Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o závodních zdravotních službách (č. 161). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 25. února 1988 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 18 odstavce 3 Úmluva vstoupí v platnost dnem 25. února 1989.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
ÚMLUVA
o závodních zdravotních službách
Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 7. června 1985 na svém 71. zasedání,
zjišťujíc, že ochrana pracovníků proti nemocem a úrazům z povolání je jedním z úkolů Mezinárodní organizace práce podle její ústavy,
poukazujíc na mezinárodní pracovní úmluvy a doporučení v této věci, zejména na doporučení o ochraně zdraví pracovníků, 1953, na doporučení o závodních zdravotních službách, 1959, na úmluvu o zástupcích pracovníků,1971 a na úmluvu a doporučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, které stanoví zásady vnitrostátní politiky a opatření na vnitrostátní úrovni,
rozhodnuvši přijmout některé návrhy týkající se závodních zdravotních služeb, jež jsou čtvrtým bodem jednacího pořadu zasedání,
stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy,
přijímá dne 26. června 1985 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o závodních zdravotních službách, 1985.
ČÁST I
ZÁSADY VNITROSTÁTNÍ POLITIKY
Článek 1
Pro účely úmluvy:
a)  výraz „závodní zdravotní služby” znamená služby pověřené především preventivními úkoly a poradenstvím pro zaměstnavatele, pracovníky a jejich zástupce v podniku, pokud jde o:
i)  požadavky pro vytvoření a udržení bezpečného a zdravého pracovního prostředí, které je na prospěch tělesnému a duševnímu zdraví ve vztahu k práci;
ii)  přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví;
b)  výraz „zástupci pracovníků v podniku” znamená osoby za takové uznané vnitrostátním právem nebo praxí.
Článek 2
Každý členský stát má s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám a praxi a po projednání s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, stanovit, provádět a pravidelně přezkušovat celkovou vnitrostátní politiku v oblasti závodních zdravotních služeb.
Článek 3
1. Každý členský stát se zavazuje postupně zavádět závodní zdravotní služby pro všechny pracovníky, včetně pracovníků ve veřejném sektoru a družstevníků ve výrobních družstvech, ve všech odvětvích hospodářské činnosti a ve všech podnicích. Učiněná opatření by měla být přiměřená a vhodná z hlediska zvláštních nebezpečí v podnicích.
2. Jestliže závodní zdravotní služby nemohou být ihned zavedeny pro všechny podniky, každý dotyčný členský stát má po projednání s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, vypracovat
Nahrávám...
Nahrávám...