dnes je 23.7.2024

Input:

108/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 28.4.2023

č. 108/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 28.4.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 23. dubna 1997,
kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
101/1999 Sb.
(k 1.6.1999)
mění (též přílohy 1 a 2, vkládá přílohy 3 a 4)
244/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
vkládá § 16b až 16f
359/2006 Sb.
(k 18.7.2006)
mění 64 novelizačních bodů
410/2006 Sb.
(k 23.8.2006)
mění § 18
64/2010 Sb.
(k 10.3.2010)
mění, celkem 49 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
314/2010 Sb.
(k 7.12.2010)
mění § 24 odst. 5
4/2013 Sb.
(k 15.1.2013)
mění přílohu č. 3
271/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
mění, celkem 62 novelizačních bodů
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
ruší § 29a a přílohu č. 17
2/2018 Sb.
(k 15.1.2018)
mění včetně příloh
2/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 16 odst. 6
66/2019 Sb.
(k 15.3.2019)
mění § 16g, § 16h, § 24 a přílohu č. 5
98/2023 Sb.
(k 28.4.2023)
mění, celkem 45 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(k § 102 odst. 1 zákona)
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie17) zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie20) a provádí ve věcech civilního letectví ustanovení zákona o
a)  zápisech do leteckého rejstříku, včetně přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti, schvalování typu výrobku, letadlových částí, leteckých pozemních zařízení, kódovaných zařízení a přidělování letadlových adres,
b)  udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, instalaci, opravě, zkoušení a údržbě výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, včetně odborných znalostí fyzických osob, které se touto činností zabývají,
c)  technických a provozních podmínkách letišť, jejich zřizování a provozní způsobilosti,
d)  podmínkách pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním a charakteristikách ploch, které lze využít ke vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při provozování stanovených leteckých činností,
e)  údajích obsažených ve zprávě o hlukové situaci a v jejím doplnění,
f)  podmínkách pro využívání vzdušného prostoru České republiky,
g)  charakteristikách jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování,
h)  podmínkách vedení databáze údajů o terénu a překážkách a předávání údajů do databáze,
i)  vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů,
j)  náležitostech žádosti a dokladech, které je nutno přiložit k žádosti o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy, osvědčení leteckého provozovatele, povolení k provozování leteckých prací a povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,
k)  podmínkách užívání sportovního létajícího zařízení, včetně náležitostí žádosti o pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení,
l)  vzoru protokolu podle § 91a odst. 3 zákona a zprávy podle § 91a odst. 4 zákona,
m)  rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla,
n)  údajích předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a o údajích o počtu odbavených cestujících předávaných
Nahrávám...
Nahrávám...