dnes je 6.6.2023

Input:

108/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 28.4.2023

č. 108/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 28.4.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 23. dubna 1997,
kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
101/1999 Sb.
(k 1.6.1999)
mění (též přílohy 1 a 2, vkládá přílohy 3 a 4)
244/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
vkládá § 16b až 16f
359/2006 Sb.
(k 18.7.2006)
mění 64 novelizačních bodů
410/2006 Sb.
(k 23.8.2006)
mění § 18
64/2010 Sb.
(k 10.3.2010)
mění, celkem 49 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
314/2010 Sb.
(k 7.12.2010)
mění § 24 odst. 5
4/2013 Sb.
(k 15.1.2013)
mění přílohu č. 3
271/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
mění, celkem 62 novelizačních bodů
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
ruší § 29a a přílohu č. 17
2/2018 Sb.
(k 15.1.2018)
mění včetně příloh
2/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 16 odst. 6
66/2019 Sb.
(k 15.3.2019)
mění § 16g, § 16h, § 24 a přílohu č. 5
98/2023 Sb.
(k 28.4.2023)
mění, celkem 45 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(k § 102 odst. 1 zákona)
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie17) zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie20) a provádí ve věcech civilního letectví ustanovení zákona o
a) zápisech do leteckého rejstříku, včetně přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti, schvalování typu výrobku, letadlových částí, leteckých pozemních zařízení, kódovaných zařízení a přidělování letadlových adres,
b) udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, instalaci, opravě, zkoušení a údržbě výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, včetně odborných znalostí fyzických osob, které se touto činností zabývají,
c) technických a provozních podmínkách letišť, jejich zřizování a provozní způsobilosti,
d) podmínkách pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním a charakteristikách ploch, které lze využít ke vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při provozování stanovených leteckých činností,
e) údajích obsažených ve zprávě o hlukové situaci a v jejím doplnění,
f) podmínkách pro využívání vzdušného prostoru České republiky,
g) charakteristikách jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování,
h) podmínkách vedení databáze údajů o terénu a překážkách a předávání údajů do databáze,
i) vzoru průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů,
j) náležitostech žádosti a dokladech, které je nutno přiložit k žádosti o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy, osvědčení leteckého provozovatele, povolení k provozování leteckých prací a povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,
k) podmínkách užívání sportovního létajícího zařízení, včetně náležitostí žádosti o pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení,
l) vzoru protokolu podle § 91a odst. 3 zákona a zprávy podle § 91a odst. 4 zákona,
m) rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla,
n) údajích předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a o údajích o počtu odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště,
o) podmínkách provozování a řízení bezpilotního systému a
p) digitální mapě.
(2) Podrobnosti k provedení ustanovení § 8 odst. 3, § 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 3, § 15 odst. 2, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2 a 9, § 26 odst. 2, § 39 odst. 2, § 44 odst. 1, § 47 odst. 2, § 53 odst. 2, § 55 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 85 odst. 3 obsahují předpisy (standardy a doporučení) vydané na základě článku 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů.1)
§ 1a
Letecký rejstřík
[k § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 4, § 5 odst. 2 a § 5a odst. 2 zákona]
(1) Ostatní základní technické údaje o letadle zapisované do leteckého rejstříku jsou
a) druh letadla,
b) výrobce a rok výroby,
c) barva,
d) maximální počet osob na palubě letadla za letu,
e) maximální vzletová hmotnost.
(2) Žádost o předběžné přidělení poznávací značky obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem,
c) typ a výrobní číslo letadla,
d) datum předpokládaného uvedení letadla do provozu v České republice.
(3) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadateli,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která je vlastníkem nebo provozovatelem letadla, není-li současně žadatelem,
c) údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje o letadle.
(4) Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku se doloží
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopií příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) ověřenou kopií dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem letadla,
c) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla,
d) v případě, že letadlo bude provozováno pouze pro sportovní a rekreační účely, prohlášením o této skutečnosti,
e) v případě dovozu potvrzením o skutečnosti, že letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku státu, ze kterého je dovezeno,
f) ověřenou kopií dokladu o zástavním právu váznoucím na letadle, bylo-li zřízeno.
(5) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o žadatelích,
b) určení pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, včetně výše a doby splatnosti pohledávky,
c) označení letadla, k němuž se zřizuje zástavní právo, obsahující údaj o druhu a typu letadla, poznávací značku letadla a výrobní číslo letadla.
(6) K žádosti o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku se přiloží stejnopis nebo ověřená kopie dokladu o zřízení zástavního práva k letadlu.
(7) Při převodu vlastnictví k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku se přiloží stejnopis nebo ověřená kopie dokladu osvědčujícího nabytí letadla.
(8) Při změně provozovatele letadla zapsaného v leteckém rejstříku se přiloží souhlas vlastníka letadla se změnou provozovatele letadla.
§ 2
Náležitosti žádosti o schválení typu výrobku a doklady, které je nutno k žádosti doložit
(k § 7 odst. 8 zákona)
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která žádá o schválení typu výrobku, předloží Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad”) žádost, v níž kromě obecných náležitostí1a) uvede
a) typ výrobku,
b) účel, pro který má být výrobek používán,
c) předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci výrobku postupováno.
(2) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady:
a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí,
c) doklad o splnění předpisů, podle kterých bylo při konstrukci výrobku postupováno, nebo seznam předpisů, podle kterých bude při konstrukci výrobku postupováno,
d) technické údaje o výrobku potřebné pro vydání osvědčení letové způsobilosti,
e) rozhodnutí o schválení typu výrobku vydané jiným státem u výrobku uváděného do provozu v České republice, včetně dokumentace pro schválení typu se zajištěním změnové služby,
f) úplnou průvodní dokumentaci výrobku uváděného do provozu v České republice.
§ 3
Způsob schvalování typu výrobku
(k § 7 odst. 8 zákona)
(1) Úřad při schvalování typu výrobku posoudí splnění požadavků na bezpečnost výrobku a na ochranu životního prostředí; může požadovat provedení technických zkoušek za účasti Úřadu nebo za účasti cizího leteckého úřadu.
(2) Úřad při schvalování typu výrobku postupuje podle předpisů platných pro schvalování typu3) výrobku ke dni podání žádosti, v závislosti na teritoriu, kde má být výrobek provozován.
§ 4
Přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti
[k § 12 odst. 2 písm. b) zákona]
Provozovatel letadla přistaví letadlo ke kontrole jeho letové způsobilosti na letiště určené Úřadem nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne vydání osvědčení letové způsobilosti a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách stanovených ve vydaném osvědčení letové způsobilosti. Současně provozovatel letadla předloží záznamy o provozu letadla včetně záznamů o údržbě letadla.
§ 4a
(k § 12a odst. 7 zákona)
Vzor zprávy podle § 12a odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 5
Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení a náležitosti žádosti o schválení jejich způsobilosti
(k § 16 odst. 1 a 2 zákona a § 17 odst. 1 zákona)
(1) Seznam letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, jejichž vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny může provádět právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané Úřadem, a které mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla schválena nebo uznána jejich způsobilost, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) V žádosti o schválení způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení žadatel kromě obecných náležitostí1a) uvede
a) druh letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení,
b) účel, pro který mají být letadlová část a zařízení a letecké pozemní zařízení používána,
c) předpisy a technologie, podle kterých bude nebo bylo při konstrukci letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení postupováno.
(3) Žadatel k žádosti přiloží tyto doklady:
a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, u podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) dokumentaci o splnění požadavků stanovených předpisy2) na vlastnosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
c) technické údaje o letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení potřebné ke schválení nebo uznání způsobilosti letadlové části a zařízení a leteckém pozemním zařízení.
§ 6
Náležitosti žádosti o udělení oprávnění na vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
(k § 17 odst. 3 zákona)
Právnická nebo fyzická osoba, která zamýšlí provádět vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravy, zkoušení a údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, předloží Úřadu žádost o udělení oprávnění k této činnosti, ve které kromě obecných náležitostí1a) uvede
a) vymezení uvažované činnosti,
b) označení osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby,
c) jména, příjmení a kvalifikační předpoklady osob navrhovaných Úřadu žadatelem k pověření výkonem dozoru,
d) u právnické osoby ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,
e) rozhodnutí o schválení typu výrobku nebo osvědčení o způsobilosti letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,
f) návrh organizace výroby, včetně organizačního schématu výrobce s vyznačením povinností a odpovědnostními vazbami a označením odpovědného zástupce a osob odpovědných za kontrolu jakosti výroby,
g) systém řízení jakosti a kontroly výroby,
h) popis zkoušek nezbytných k prokázání shody vlastností se schváleným typem,
i) seznam výrobní a průvodní technické dokumentace včetně dokumentace pro údržbu, opravu a zkoušky, u prototypu seznam dokumentace charakterizující vlastnosti výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení; u převzetí výroby výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení schváleného typu aktualizovaný seznam převzaté výrobní a průvodní dokumentace, popis výrobních a zkušebních zařízení,
j) seznam jmen a adres subdodavatelů dodávajících výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení, jimž bylo Úřadem vydáno rozhodnutí o schválení typu, nebo souhlas s použitím výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení v civilním letectví a dále seznam subdodavatelů, jejichž výrobky, letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení jsou předmětem výkonu státního odborného dozoru Úřadu; u zahraničních subdodavatelů dokumenty prokazující způsobilost dodávaného výrobku, letadlové části a zařízení a leteckého pozemního zařízení pro užití v civilním letectví,
k) popis způsobu a forem označení celků vyhovujícím požadavkům předpisu3) .
§ 6a
Ustanovení § 2 až 6 se použijí na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) .
§ 7
Podmínky pro udělení oprávnění
(k § 17 odst. 3 zákona)
Úřad udělí oprávnění právnické nebo fyzické osobě, která má pro požadovanou činnost
a) výrobní prostory a zařízení, včetně měřicí techniky,
b) výrobní dokumentaci,
c) organizaci výroby a systém její kontroly,
d) systém řízení jakosti,
e) program řízení spolehlivosti výroby,
jimiž bude zajištěno dodržení technologických postupů stanovených pro tyto účely mezinárodními předpisy.4)
§ 8
Odborné znalosti fyzických osob, které provádějí vývoj, projektování, výrobu, instalaci, opravu, zkoušení nebo údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení a pozemních leteckých zařízení
(k § 17 odst. 3 zákona)
(1) Pro funkci vedoucího pracoviště, kde se provádí vývoj, projektování, výroba, instalace, opravy, zkoušení a údržba výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení, se požaduje úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického nebo dopravního směru nebo vysokoškolské vzdělání strojního nebo elektrotechnického nebo dopravního směru a praxe nejméně pět let v oboru výroby nebo opravárenství v civilním letectví. Pro funkci zástupce vedoucího se požaduje stejné vzdělání a praxe jako pro vedoucího.
(2) U ostatních osob se požaduje vzdělání stanovené zaměstnavatelem a odpovídající danému typu činnosti. Stejné vzdělání a praxe se požaduje pro funkci zástupce vedoucího pracoviště a pro funkci vedoucího kontroly jakosti.
§ 8a
Kódovaná zařízení
(k § 17a odst. 1 zákona)
Dalšími kódovanými zařízeními, která mohou mít přidělenu letadlovou adresu (dále jen „kódovaná zařízení”), jsou
a) vozidla pohybující se po ploše letiště, jež jsou stanovena leteckými předpisy,
b) pozemní kontrolní odpovídače,
c) zařízení vyvíjená nebo opravovaná,
d) další zařízení používaná pro potřeby civilního nebo vojenského letectví.
§ 8b
Náležitosti žádosti o přidělení letadlové adresy a doklady, které je nutno k žádosti doložit
(k § 17b odst. 6 zákona)
(1) Žádost o přidělení letadlové adresy letadlu obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla,
b) údaj o typu letadla a jeho výrobní číslo.
(2) Žádost o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení,
b) druh sportovního létajícího zařízení a jeho základní technické údaje.
(3) Žádost o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem kódovaného zařízení,
b) popis, umístění a základní technické údaje kódovaného zařízení,
c) důvod žádosti o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení.
(4) Žádost o přidělení letadlové adresy se doloží
a) písemným souhlasem vlastníka letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení, pokud není vlastník současně provozovatelem letadla nebo provozovatelem nebo pilotem sportovního létajícího zařízení nebo provozovatelem kódovaného zařízení,
b) osvědčením o zápisu letadla v leteckém rejstříku nebo platným technickým průkazem sportovního létajícího zařízení.
§ 8c
Podrobnosti o vedení seznamu přidělených letadlových adres
(k § 17d odst. 4 zákona)
(1) Seznam přidělených letadlových adres se skládá
a) z databáze letadlových adres a
b) z databáze letadel, sportovních létajících zařízení a kódovaných zařízení.
(2) U každé letadlové adresy s výjimkou adres přidělených Ministerstvu obrany se uvede
a) poznávací značka letadla nebo sportovního létajícího zařízení,
b) typ letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení,
c) provozovatel letadla nebo provozovatel nebo pilot sportovního létajícího zařízení nebo provozovatel kódovaného zařízení,
d) vlastník letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení,
e) datum přidělení letadlové adresy,
f) datum odejmutí letadlové adresy,
g) informace o změnách údajů podle písmen a) až f).
(3) U letadlových adres přidělených Ministerstvu obrany jsou uvedeny pouze údaje podle odstavce 2 písm. e) a f).
(4) U každého letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo kódovaného zařízení se uvede
a) platná přidělená letadlová adresa,
b) datum přidělení letadlové adresy,
c) datum odejmutí letadlové adresy,
d) údaj o dříve přidělených letadlových adresách včetně dat přidělení a odejmutí.
§ 8d
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8e
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8f
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8g
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8h
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8i
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8j
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8k
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8l
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8m
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 8n
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 9
Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť a podrobnosti o obsahu žádosti ke stanovení druhu letiště
(k § 25 odst. 3 zákona)
(1) Žadatel o stanovení druhu letiště nebo o jeho změnu předloží Úřadu písemnou žádost, v níž uvede
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) ,
b) označení vlastníka letiště, není-li žadatel sám vlastníkem,
c) označení letiště a jeho popis.
(2) Žádost musí být doložena
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku a povolením provozovat letiště,
b) dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní vztah k letišti, a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště se stanovením druhu letiště nebo jeho změny, nemá-li být nebo není-li vlastník současně provozovatelem letiště,
c) výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy zobrazující parcely letiště,
d) návrhem způsobu a rozsahu využívání letiště (letištní řád).
(3) Technické a provozní podmínky jednotlivých druhů letišť, jejichž splnění dokládá provozovatel letiště podle konkrétních podmínek způsobu a rozsahu využívání letiště, jsou uvedeny v příloze č. 3.
§ 9a
Náležitosti žádosti o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště
(k § 32 odst. 1 zákona)
Žádost o určení letiště jako letiště s plánovaným provozem nebo koordinované letiště obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letiště nebo leteckým dopravcem,
b) kopii povolení k provozování letiště nebo licence k provozování obchodní letecké dopravy,
c) analýzu kapacity letiště podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4a) .
§ 10
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 11
Náležitosti žádosti o přidělení letištního času
(k § 32 odst. 3 zákona)
Žádost o přidělení letištního času obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) o osobě, která je provozovatelem letadla, nebo leteckým dopravcem,
b) typ letadla, jeho poznávací značku a sedačkovou kapacitu,
c) požadovaný letištní čas nebo časy, dny provozu, číslo letu, předpokládaný čas vzletu a přistání a letiště následujícího přistání a předchozího vzletu,
d) předpokládaný počet cestujících a předpokládané množství nákladu,
e) účel letu.
§ 12
Náležitosti letištní příručky
(k § 34a odst. 4 zákona)
Letištní příručka je vytvořena podle osnovy stanovené v příloze č. 5 k této vyhlášce a je podepsána statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem provozovatele letiště.
§ 13
Podmínky pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním
(K § 35 odst. 1 zákona)
(1) Plocha vymezená v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území ke vzletům a přistáním (dále jen „plocha vymezená ke vzletům a přistáním”) může být využita pouze
a) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním a balonů a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování obchodní letecké dopravy,
b) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním a balonů a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování leteckých prací vymezených v § 20 odst. 1,
c) k provozování vyhlídkových letů vrtulníky a balony,
d) za účelem provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,
e) za účelem rekreačního a sportovního létání,
f) k nácviku vzletu a přistání vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním a balonů, pokud je tento nácvik součástí osnovy pro výcvik, nebo
g) při výcvikových letech letadel k provádění leteckých zemědělských a hasebních prací prováděných z těchto ploch,
h) za účelem provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech21) .
(2)  Pro účely rekreačního a sportovního létání lze využít plochu vymezenou ke vzletům a přistáním za podmínky, že pilot využívající tuto plochu má celkový nálet alespoň 100 hodin. Pokud bude z této plochy prováděna intenzivní letová činnost, provozovatel plochy, pokud plocha nemá provozovatele, provozovatel letadla informuje o letové činnosti příslušný obecní úřad před jejím vlastním zahájením. Intenzivní letovou činností se rozumí provádění více jak 3 vzletů a přistání jedním provozovatelem za týden.
(3)  Před zahájením leteckých činností vymezených v odstavci 1 ověří velitel letadla podle údajů uvedených v letové příručce letadla a v provozní příručce provozovatele leteckých činností, zda je plocha vymezená ke vzletům a přistáním způsobilá ke vzletu, přistání a s tím souvisejícím činnostem a zda je využívání této plochy k letecké činnosti v souladu se souvisejícími zvláštní právními předpisy5) .
(4)  Vzlety a přistání mohou být prováděny pouze ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy6) a vyslovil-li s využíváním plochy vymezené ke vzletům a přistáním k tomuto účelu souhlas provozovatel této plochy. Toto ustanovení se nevztahuje na neplánovaná přistání kluzáků, balonů a na činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, například lety záchranné služby, hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22) .
§ 14
Charakteristika ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze ke vzletům a přistáním využít jakékoliv plochy
(K § 35 odst. 3 zákona)
(1) Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, může být využita pouze
a) ke vzletům a přistáním vrtulníků a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování obchodní letecké dopravy,
b) ke vzletům a přistáním letounů, vrtulníků, letadel s kolmým vzletem a přistáním a balonů a s tím souvisejícím činnostem za účelem provozování leteckých prací vymezených v § 20 odst. 1,
c) k provozování vyhlídkových letů balony,
d) za účelem provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu,
e) za účelem rekreačního a sportovního létání,
f) k nácviku vzletu a přistání balonů, pokud je tento nácvik součástí osnovy pro výcvik,
g) při výcvikových letech letadel k provádění leteckých zemědělských a hasebních prací prováděných z těchto ploch, nebo
h) v případě stavu nouze nebo naléhavém veřejném zájmu, například lety záchranné služby, hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22) .
(2) Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, lze využít k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) až d) pouze za podmínky, že k využívání plochy k letecké činnosti byl písemně udělen souhlas vlastníkem plochy, a v případě, že je plocha již provozována k letecké činnosti podle jiných předpisů, také provozovatelem plochy.
(3) Pro účely rekreačního a sportovního létání lze využít plochu, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, pouze za podmínky, že k využívání plochy k letecké činnosti byl písemně udělen souhlas vlastníkem plochy, a v případě, že je plocha již provozována k letecké činnosti podle jiných předpisů, také provozovatelem plochy a za podmínky, že pilot využívající tuto plochu má celkový nálet alespoň 100 hodin.
(4) Pokud bude z plochy, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, prováděna intenzivní letová činnost podle § 13 odst. 2, provozovatel nebo pilot letadla informuje o letové činnosti příslušný obecní úřad před jejím vlastním zahájením.
(5) Ke vzletům a přistáním lze využít pouze ploch,
a) které jsou mimo obytné území obce,
b) které jsou mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, pokud k využívání území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky nedal souhlas příslušný úřad ochrany přírody7) ,
c) jejichž vzdálenost od obytných budov je nejméně 100 m,
d) jejichž rozměry a povrch odpovídají požadavkům stanoveným v letové příručce letadla a v provozní příručce provozovatele leteckých činností, k jehož vzletu a přistání má být plocha využívána,
e) které jsou mimo území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vody, pokud se k využívání území pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a chráněných oblastí přirozené akumulace vody kladně nevyjádřil příslušný vodoprávní úřad8) .
(6) Přistání, vzlety a související činnosti mohou být prováděny pouze
a) ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy5) ,
b) umožňují-li to zvláštní předpisy5) ,
c) nenacházejí-li se ve vzdálenosti menší než 50 m od letadla na zemi osoby, které nejsou účastny na provozu letadla.
(7) Ustanovení odstavce 5 písm. a) a c) se nevztahují na provoz vrtulníků s podvěsem při stavebně montážních pracích a na lety balonů. V takovém případě provozovatel vrtulníku s podvěsem o provádění stavebně montážních prací předem informuje příslušný obecní úřad, včetně předložení návrhu na zajištění bezpečnosti třetích osob na leteckém provozu nezúčastněných. Ustanovení odstavce 5 písm. a), b), c) a e) a odstavce 6 písm. a) se nevztahují na letecké činnosti konané v naléhavém veřejném zájmu, například na lety záchranné služby, hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22) .
(8) Pro vzlet a přistání bezpilotního letadla lze použít jakékoliv plochy, není-li to v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel27) , opatřením obecné povahy vydaným podle zákona, dokladem osvědčujícím oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo osvědčením k provozu lehkých bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu; odstavce 1 až 7 se v takovém případě nepoužijí.
§ 14a
Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění
(K § 42a odst. 3 zákona)
Údaje obsažené ve zprávě o hlukové situaci na letišti a v jejím doplnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 14b
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
Charakteristika částí vzdušného prostoru České republiky, v nichž může být létání omezeno nebo zakázáno, podmínky pro omezení nebo zákaz a pro vyhrazení částí vzdušného prostoru a náležitosti žádosti o vyhrazení
(k § 44 odst. 7 zákona)
§ 15
(K § 44 odst. 7 zákona)
(1) Část vzdušného prostoru, v němž může být z důvodů zajištění obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí a zdraví lidí omezena nebo zakázána letová činnost, je vymezena horizontálními a vertikálními hranicemi prostoru, kde jsou umístěny objekty, v němž se nalézají oblasti nebo se provádějí činnosti, které vyžadují ochranu.
(2) Úřad může omezit nebo zakázat užívání části vzdušného prostoru nad územím, které vyžaduje trvalou nebo dlouhodobou ochranu. Trvalou nebo dlouhodobou ochranu vyžadují území
a) národní kulturní památky Pražského hradu9) ,
b) s výskytem objektů určených pro obranu státu,
c) s výskytem objektů jaderných zařízení,
d) s výskytem objektů se zbrojní a chemickou výrobou s nebezpečným provozem,
e) s výskytem objektů určených pro kosmický výzkum,
f) zvlášť chráněná území podle zvláštních právních předpisů10) .
(3) Úřad může na dobu nezbytně nutnou omezit užívání části vzdušného prostoru nad územím, které vyžaduje ochranu. Ochranu vyžadují území,
a) v nichž jsou prováděny letecké záchranné práce při mimořádných událostech11) nebo jiných nebezpečích vyžadujících zajištění bezpečnosti zasahujících letadel,
b) o jehož ochranu požádá Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo dopravy ve veřejném zájmu a z důvodů hodných zvláštního zřetele.
(4) Úřad podle § 44 odst. 6 zákona, nebo civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru podle § 44 odst. 5 písm. a) a b) zákona může dočasně vyhradit části vzdušného prostoru pro jednoho uživatele nebo kategorii uživatelů k činnostem, které z důvodu zajištění bezpečnosti vyžadují ochranu. Jedná se o tyto činnosti
a) vojenský výcvik,
b) výcvik Policie České republiky,
c) výroba a zkoušení letadel,
d) lety kluzáků, při kterých není možné dodržet meteorologické podmínky pro let za viditelnosti,
e) letecká veřejná vystoupení,
f) letecké soutěže, kde to charakter činnosti vyžaduje,
g) výsadková činnost,
h) létání bezpilotních letadel a
 
i) lety základních složek integrovaného záchranného systému, které nesouvisejí s výcvikem Policie České republiky.
§ 16
(K § 44 odst. 7 zákona)
(1) Žádost o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru České republiky podle § 44 odst. 6 zákona předloží žadatel Úřadu nejpozději 60 dnů přede dnem, od něhož je vyhrazení požadováno.
(2) Žádost o dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru České republiky mimo náležitosti podle zvláštního právního předpisu1a) obsahuje
a) účel a charakter činnosti, pro kterou je vyhrazení vyžadováno,
b) časové vymezení vyhrazení; datum a čas zahájení a ukončení činnosti, pro kterou je vyhrazení vyžadováno, časy se uvádí podle jednotného světového času,
c) prostorové vymezení vyhrazení pomocí zeměpisných souřadnic v referenčních systémech podle právního předpisu upravujícího geodetické referenční systémy18) a doplněné o místopisné označení každého bodu podle letecké mapy Mezinárodní organizace pro civilní letectví v měřítku 1 : 500 000,
d) výškové vymezení vyhrazení uváděné v hladinách používaných v letectví; letové hladiny, nadmořské výšky nebo výšky nad zemí,
e) identifikaci subjektu odpovědného za vydání povolení vstupu či průletu vyhrazeným prostorem, včetně telefonického spojení, volacího znaku a používaného kmitočtu.
(3) Přílohou žádosti podle odstavce 2 je mapový zákres nebo schéma prostoru požadovaného k vyhrazení v elektronické podobě.
(4) Požadavek na dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru podle § 44 odst. 5 písm. a) zákona
a) se předkládá civilně-vojenskému pracovišti pro uspořádání vzdušného prostoru alespoň 7 pracovních dnů přede dnem požadovaného vyhrazení; tato lhůta neplatí pro požadavek základní složky integrovaného záchranného systému podle § 15 odst. 4 písm. i),
b) splňuje obsahové a formální náležitosti stanovené v Letecké informační příručce,
c) bere v úvahu již existující rozdělení vzdušného prostoru,
d) co možná nejméně omezuje ostatní uživatele vzdušného prostoru.
(5) Požadavek na dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru podle § 44 odst. 5 písm. b) zákona se předkládá civilně-vojenskému pracovišti pro uspořádání vzdušného prostoru ve lhůtách a formě stanovené v Letecké informační příručce.
(6) Zasahuje-li dočasně vyhrazená část vzdušného prostoru České republiky do již existujícího rozdělení tohoto prostoru, provedeného opatřením obecné povahy vydaným podle § 44 zákona, znemožní-li provedení příletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení na letiště nebo na plochu pro vzlet a přistání sportovních létajících zařízení, nebo znemožní-li provedení odletu motorového letadla nebo motorového sportovního létajícího zařízení z letiště nebo z takové plochy, je podmínkou vyhrazení vzdušného prostoru zajištění přednosti podle stupňů priority
a) stupeň 1, který je určený pro omezené prostory nad vojenskými výcvikovými prostory, řízené okrsky a koncové řízené oblasti civilních a vojenských letišť, dočasně vyhrazené prostory pro účely vojenského výcviku, dočasně rezervované prostory pro účely vojenského výcviku, stálé tratě letových provozních služeb a prostory vyhrazené pro účely letů základních složek integrovaného záchranného systému, které nesouvisejí s výcvikem Policie České republiky,
b) stupeň 2, který je určený pro vzdušný prostor volných tratí ve vzdušném prostoru tříd A, B nebo C a ostatní omezené prostory pro účely vojenského výcviku,
c) stupeň 3, který je určený pro vzdušný prostor s přímým směrováním ve vzdušném prostoru tříd A, B, C, D nebo E a pro prvky struktury koncepce pružného uspořádání vzdušného prostoru, kterými jsou dočasně vyhrazené prostory, dočasně rezervované prostory a kondicionální tratě, s výjimkou prostorů, kterým přísluší stupeň priority 1 nebo 6,
d) stupeň 4, který je určený pro letiště a plochy podle § 84d zákona,
e) stupeň 5, který je určený pro omezené prostory jiných než vojenských uživatelů, nebo
f) stupeň 6, který je určený pro kondicionální tratě letových provozních služeb.
 
 
 
 
 
§ 16a
Charakteristika jednotlivých druhů leteckých služeb a činností, kterými se zajišťuje jejich poskytování
(k § 45 odst. 4 zákona)
(1) Letové provozní služby jsou určeny k zajištění bezpečnosti a plynulosti letového provozu. Tyto služby zahrnují letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu.
(2) Letecká telekomunikační služba je služba určená k přenosu informací pro jakékoliv letecké účely. Tato služba zahrnuje leteckou pevnou službu a leteckou pohyblivou službu.
(3) Letecká meteorologická služba je určena k poskytování aktualizovaných meteorologických informací nezbytných pro zajištění bezpečného a plynulého letového provozu.
(4) Letecká služba pátrání a záchrany je určena k provádění pátracích a záchranných akcí v případě leteckých mimořádných událostí.
(5) Letecká informační služba je určena k informování provozovatelů leteckých činností a uživatelů letadel o skutečnostech důležitých pro umožnění a zabezpečení leteckého provozu.
(6) Služby při předletové přípravě a monitorování letu jsou služby určené provozovatelům leteckých činností a uživatelům letadel, kterými se zajišťuje příprava na let.
(7) Služby při odbavovacím procesu na letišti jsou služby, kterými se zajišťuje
a) technické a provozní odbavení letadla na odbavovací ploše,
b) odbavení cestujících a jejich zavazadel,
c) odbavení nákladu a pošty,
d) zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji,
e) manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji;

Jednotlivé služby při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4.
(8) Služba tvorby letových postupů je určena k tvorbě, ověřování a aktualizaci postupů pro lety podle přístrojů. Postupy pro lety podle přístrojů zahrnují:
a) přiblížení podle přístrojů,
b) standardní přístrojový přílet,
c) standardní přístrojový odlet,
d) traťový let.
§ 16b
Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti
(k § 49c odst. 2 zákona)
Žadatel o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti předloží Úřadu písemnou žádost, v níž uvede:
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) ,
b) jméno, případně jména, příjmení, trvalý pobyt, datum narození fyzické osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy; je-li jeho statutárním orgánem či jeho členem právnická osoba, též jméno, příjmení a trvalý pobyt osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem,
c) název letiště, na kterém předpokládá poskytování služeb při odbavovacím procesu, druh a rozsah činností s ohledem na technické prostředky žadatele, typy odbavovaných letadel,
d) návrh předpokládané provozní doby a datum navrhovaného zahájení poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti.
§ 16c
Podrobnosti o způsobu prokazování finančního zajištění poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti
(k § 49c odst. 2 zákona)
Finanční zajištění poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti prokazuje žadatel o vydání souhlasu těmito způsoby a doklady:
a) čistým obchodním majetkem, jde-li o fyzickou osobu, nebo vlastním kapitálem, jde-li o právnickou osobu, jakož i podnikatelským plánem na první dva roky provozu služeb při odbavovacím procesu na letišti,
b) podrobným rozpočtem na roční účetní období, ve kterém náklady a výnosy musí být uvedeny odděleně od ostatních činností žadatele podle druhového členění při odbavovacím procesu na letišti,
c) účetní závěrkou za předcházející rok, popřípadě poslední účetní závěrkou ověřenou auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu, včetně výkazu o peněžních tocích.
§ 16d
Náležitosti rozhodnutí o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti
(k § 49c odst. 2 zákona)
Úřad v rozhodnutí o udělení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti uvede:
a) název letiště, kde budou poskytovány služby při odbavovacím procesu na letišti,
b) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) ,
c) datum, od kdy budou služby při odbavovacím procesu na letišti poskytovány,
d) dobu platnosti souhlasu,
e) určení druhu služby při odbavovacím procesu na letišti, kterou bude držitel poskytovat,
f) rozsah poskytovaných služeb při odbavovacím procesu na letišti,
g) typy odbavovaných letadel.
§ 16e
Vymezení důvodu zajištění bezpečnosti
(k § 49f odst. 2 zákona)
Důvodem zajištění bezpečnosti se rozumí:
a) ohrožení plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv,11a) nebo
b) hrozba nebo vznik krizové situace dotýkající se bezpečnostních zájmů České republiky.
§ 16f
Vymezení důvodu provozního přetížení letiště
(k § 49g odst. 2 zákona)
Důvodem provozního přetížení letiště se rozumí:
a) dosažení plného využití projektované kapacity letiště jak v ročním, tak hodinovém maximu stávajícími poskytovateli služeb při odbavovacím procesu na letišti pro cizí potřeby,
b) plná obsazenost prostor určených pro vybudování odpovídajícího zázemí dalšího poskytovatele služby při odbavovacím procesu na letišti (kanceláře, denní místnosti apod.),
c) nemožnost dalšího zvyšování intenzity provozu vozidel na odbavovací ploše vzhledem k neúměrnému zvýšení nebezpečí dopravních nehod nebo k nárůstu zpoždění při příjezdu k letadlu,
d) plná obsazenost ploch pro odstavování mechanizačních prostředků nutných pro odbavování letadel,
e) nemožnost rozdělení, nebo zdvojování letištních zařízení a s tím souvisejícího poskytování služeb, jako je například třídění zavazadel, odmrazování, čištění vody, manipulace s pohonnými hmotami a bezpečnostní kontroly v souvislosti s jejich složitostí, výší finančních nákladů nebo s vlivem na životní prostředí.
Databáze údajů o terénu a překážkách
(K § 51a odst. 11 zákona)
§ 16g
(1) V databázi údajů o terénu a překážkách, jejímž správcem je Ministerstvo dopravy nebo osoba pověřená vedením databáze (dále jen „správce databáze”), jsou uchovávány údaje, které předává Ministerstvo obrany a provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů (dále jen „původce dat”).
(2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z
a) databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat překážky a která obsahuje digitální soubory dat zobrazujících povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve všech bodech definované sítě vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a
b) databáze údajů o překážkách, která obsahuje digitální soubory dat popisující každý pevný a mobilní objekt nebo jejich část,
1. je-li takový objekt nebo jeho část na ploše určené pro pozemní pohyby letadel,
2. zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené k ochraně letadel za letu, nebo
3. je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy určené k ochraně letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost leteckého provozu.
(3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce.
(4) Z území celé České republiky se předávají údaje o terénu a údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m. Údaje se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce.
(5) Údaje o překážkách nacházejících se v území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a v jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, a to tak, že
a) z obdélníkového prostoru okolo dráhy zahrnujícího dráhový pás a předpolí, je-li zřízeno, se předávají údaje o překážkách, které mají výšku 3 m a více nad nejbližší výškou dráhy nad mořem, měřeno podél osy dráhy, případně pro části vztahující se k předpolí od nadmořské výšky nejbližšího konce dráhy,
b) z prostoru vzletové trajektorie se předávají údaje o překážkách, které protínají plochu se sklonem 1,2 %, jejíž počátek je společný s trajektorií vzletu,
c) z prostoru překážkových rovin se předávají údaje o překážkách, které tyto plochy protínají,
d) z prostoru, který je veden od konce prostoru uvedeného v písmeni a) ve směru odletu do vzdálenosti 10 km a rozevírá se o 15 % na každou stranu, se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 3 m nad zemí a které zároveň protínají plochu se sklonem 1,2 % vedenou od konce prostoru uvedeného v písmeni a) a začínající ve výšce konce dráhy nad mořem ve směru odletu,
e) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a) a d) do vzdálenosti 10 km od hranice prostoru uvedeného v písmeni a), se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 15 m nad zemí a které protínají plochu se sklonem 1,2 % vedenou od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a) a d), přičemž výchozí výškou je výška hranice obdélníkového prostoru uvedeného v písmeni a), od které začíná,
f) z prostoru, který je veden od vnějšího okraje prostorů uvedených v písmenech a), d) a e) k hranici koncové řízené oblasti letiště nebo k hranici území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže, se předávají údaje o překážkách, které jsou vyšší než 100 m nad zemí,
g) z prostoru přiléhajícího k pohybové ploše letiště, který je veden horizontálně od kraje dráhy do vzdálenosti 90 m od osy dráhy a 50 m od kraje všech ostatních částí pohybové plochy letiště, se předávají údaje o překážkách, které se rozprostírají 0,5 m nad horizontální rovinou procházející nejbližším bodem na pohybové ploše letiště, a
h) z prostoru plochy vizuálního přiblížení se předávají údaje o překážkách, které protínají část plochy tvořící vizuální úsek tohoto prostoru.
(6) Údaje o terénu nacházejícím se v území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a v jeho blízkosti se předávají v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce, a to
a) údaje o terénu uvnitř území kruhového tvaru o poloměru 10 km od vztažného bodu letiště,
b) údaje o terénu, který proniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného v písmeni a) a
1. hranicí koncové řízené oblasti letiště nebo
2. hranicí území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže,
c) údaje o terénu, který neproniká nad horizontální rovinu 120 m nad nejnižší výškou dráhy nad mořem v oblasti mezi vnější hranicí území uvedeného v písmeni a) a
1. hranicí koncové řízené oblasti letiště nebo
2. hranicí území kruhového tvaru o poloměru 45 km se středem ve vztažném bodu letiště, je-li tato hranice uvedenému bodu blíže, a
d) údaje o terénu, který proniká 0,5 m nad horizontální rovinu procházející nejbližším bodem na pohybové ploše letiště v oblasti přiléhající k pohybové ploše letiště vedené horizontálně od kraje dráhy do vzdálenosti 90 m od osy dráhy a 50 m od kraje všech ostatních částí pohybové plochy letiště.
(7) Z části území vymezeného v odstavci 5 nebo odstavci 6, ve které je zakázán letový provoz z důvodu vysokého terénu nebo překážek, nebo která obsahuje jiná místní omezení uvedená v Letecké informační příručce, lze se souhlasem Úřadu předávat údaje o terénu a údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m, v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce, a s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce.
(8) Z území letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů a jeho blízkosti, vymezeného obdélníkem o šířce 60 m na každou stranu od prodloužené osy vzletové a přistávací dráhy a do vzdálenosti 900 m od prahu dráhy, měřeno ve směru přiblížení na dráhu schválenou pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, nebo kde provozovatel letiště vyžaduje detailní informace o terénu a překážkách, se předávají údaje o terénu a překážkách v rozsahu, který je uveden v příloze č. 14, s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce. V případě, že se ve vzdálenosti větší než 900 m od prahu dráhy nachází hornatý terén nebo jiné pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu význačné překážky, délka území se přiměřeně prodlouží, maximálně však na 2 000 m.
§ 16h
(K § 51a odst. 11 zákona)
(1) Údaje uchovávané v databázi jsou vedeny v digitální podobě a jsou zpracovány v referenčních systémech podle právního předpisu upravujícího geodetické referenční systémy18) a předpisu vydaného v souladu s mezinárodní smlouvou o mezinárodním civilním letectví, která je součástí právního řádu28) . Údaje o terénu jsou vedeny ve formátu stanoveném normami řady ISO 19 100 a údaje o překážkách v takovém formátu, který umožní výměnu dat v mezinárodním formátu pro výměnu leteckých informací (AIXM).
(2) Správce databáze vede a průběžně aktualizuje údaje uchovávané v databázi v souladu se změnami obdrženými od původců dat.
(3) Právnická osoba žádající o pověření podle § 51a odst. 2 zákona k žádosti doloží
a) pověření k poskytování letecké informační služby,
b) osvědčení vydané podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19) ,
c) certifikát systému řízení jakosti ISO 9001,
d) návrh vnitřních předpisů, které obsahují postupy při vedení databáze a postupy pro pravidelné školení zaměstnanců zajištujících vedení databáze v dané problematice,
e) návrh vnitřních předpisů, které budou popisovat zajištění zálohování a archivaci údajů, jejich dostupnost a ochranu před změnou, poškozením, zničením, ztrátou nebo zcizením, a
f) návrh vnitřních předpisů, kterými se stanoví nastavení přístupových práv a povinnosti uživatelů a administrátorů databáze, a postupy, které se užijí při narušení bezpečnosti databáze.
(4) Ministerstvo obrany předává správci databáze prostřednictvím sítě elektronických komunikací
a) údaje podle § 16g odst. 4 v digitální podobě zpracované v referenčních systémech podle právního předpisu upravujícího geodetické referenční systémy18) a předpisu vydaného v souladu s mezinárodní smlouvou o mezinárodním civilním letectví, která je součástí právního řádu28) v rozsahu a formátu, ve kterém je pořizuje pro plnění úkolů obrany státu, a s četností a s vlastnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce,
b) základní státní mapová díla, tematická státní mapová díla, ostatní kartografická díla nebo jejich části vytvářené Ministerstvem obrany pro plnění úkolů obrany státu, a to jen v rozsahu
1. potřebném pro vedení databáze a zabezpečení jednotné tvorby map zveřejňovaných v Letecké informační příručce a
2. specifikovaném smlouvou mezi Ministerstvem obrany a správcem databáze, pro tvorbu letecké mapy Mezinárodní organizace pro civilní letectví 1 : 500 000.
(5) Ministerstvo obrany předává správci databáze prostřednictvím sítě elektronických komunikací údaje o překážkách, jejichž výška nad zemí přesahuje 100 m, z území kruhového tvaru o poloměru 45 km od vztažného bodu letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů v referenčních systémech podle právního předpisu upravujícího geodetické referenční systémy18) a předpisu vydaného v souladu s mezinárodní smlouvou o mezinárodním civilním letectví, která je součástí právního řádu28) .
(6) Provozovatel letiště způsobilého k přijetí letu podle přístrojů předává správci databáze prostřednictvím sítě elektronických komunikací v podobě a formátu podle odstavce 1 údaje podle § 16g odst. 5 písm. a) až e), g) a h), § 16g odst. 6 a § 16g odst. 8.
§ 16i
(zrušen vyhl. č. 2/2018 Sb. k 15.1.2018)
§ 16j
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 16k
(k § 55a odst. 6 zákona)
Vzor průkazu inspektora Ústavu je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.
§ 16l
Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů
(K § 55c odst. 5 zákona)
Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby, jejímž prostřednictvím je zajišťováno zjišťování příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob, a incidentů, je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.
§ 16m
Údaje vedené v digitální mapě, způsob jejich vedení a výměnný formát
(K § 44j odst. 6 zákona)
(1) V digitální mapě jsou vedeny údaje o
a) ohraničení jednotlivých částí vzdušného prostoru České republiky jednoznačně vyjádřené pro
1. horizontální rozměr zákresem v mapě pomocí zeměpisných souřadnic nebo pomocí jiného jednoznačného popisu a
2. vertikální rozměr vymezením spodní a horní hranice výšky nad terénem, nadmořské výšky nebo letové hladiny podle standardů pro letecké mapy,
b) pravidlech létání bezpilotních letadel a pokynech vydaných podle § 44 odst. 5 nebo § 44h odst. 5 zákona vztahujících se ke konkrétní ohraničené části vzdušného prostoru České republiky, včetně označení její kategorie, a
c) platnosti údajů podle písmen a) a b).
(2) Údaje v digitální mapě jsou vedeny tak, aby
a) byly aktuální,
b) umožňovaly plánování provozu bezpilotních systémů a létání bezpilotních letadel,
c) při postupu podle § 44 odst. 5 odpovídaly podkladům poskytnutým civilně-vojenským pracovištěm pro uspořádání vzdušného prostoru nebo osobou pověřenou poskytováním letových navigačních služeb, která je zřizovatelem tohoto pracoviště, a
d) bylo umožněno grafické promítnutí jednotlivých částí vzdušného prostoru České republiky do mapy území České republiky prostřednictvím internetové stránky a mobilní aplikace, kdy každý z těchto způsobů se považuje za autentický.
(3) Údaje v digitální mapě jsou vedeny ve výměnném společném jednotném digitálním formátu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel27) .
§ 16n
Minimální výše limitu pojistného plnění pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu bezpilotních systémů
(K § 54d odst. 3 zákona)
(1) Minimální výše limitu pojistného plnění v podkategorii A2 a A3 otevřené kategorie provozu se stanoví na 1 000 000 Kč na každou pojistnou událost.
(2) Minimální výše limitu pojistného plnění ve specifické kategorii provozu se stanoví na
a) 2 000 000 Kč na každou pojistnou událost, nepřesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 0,91 kg,
b) 5 000 000 Kč na každou pojistnou událost, přesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 0,91 kg a nepřesahuje-li 7 kg, nebo
c) 10 000 000 Kč na každou pojistnou událost, přesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 7 kg a nepřesahuje-li 20 kg.
§ 16o
Vzor osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu
(K § 54e odst. 9 zákona)
Vzor osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému v podkategorii A1 a A3 otevřené kategorie provozu je stanoven v příloze č. 19 k této vyhlášce.
§ 16p
Délka školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému pro podkategorie otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu
(K § 54i odst. 9 zákona)
Délka školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému pro podkategorie A1, A2 a A3 otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu činí nejméně 4 hodiny.
§ 16q
Obsah, forma a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému
(K § 54i odst. 9 zákona)
(1) Zkouška, jíž se prokazuje odborná způsobilost k provádění školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému v podkategoriích otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu, se provádí ověřením
a) teoretických znalostí formou písemného testu a ústního pohovoru a
b) praktických dovedností, jde-li o odbornou způsobilost k provádění školení k udržení teoretických znalostí potřebných k řízení bezpilotního systému v podkategorii A2 otevřené kategorie provozu nebo v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu.
(2) Předmětem ověření teoretických znalostí jsou znalosti vyplývající z požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel27) , které jsou potřebné pro řízení bezpilotních systémů v příslušné podkategorii otevřené kategorie provozu nebo podle příslušného standardního scénáře a které mají být předmětem provádění školení, a dále znalosti stanovené v příloze č. 20 k této vyhlášce.
(3) Předmětem ověření praktických dovedností jsou dovednosti vyplývající z požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel27) , které jsou potřebné pro řízení bezpilotních systémů v příslušné podkategorii otevřené kategorie provozu nebo podle příslušného standardního scénáře a které mají být předmětem provádění školení.
(4) O průběhu a výsledku zkoušky odborná komise zpracuje protokol. Zkouška se považuje za úspěšně složenou, vyplývá-li z protokolu, že uchazeč v rámci
a) písemného testu dosáhl alespoň 95 % z celkového počtu bodů, které lze v písemném testu získat, a
b) ústního pohovoru a v rámci ověření praktických dovedností byl hodnocen slovem „prospěl” všemi členy odborné komise.
§ 16r
Vzor potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu
(K § 54k odst. 10 zákona)
Vzor potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu je stanoven v příloze č. 21 k této vyhlášce.
§ 16s
Témata, která musí zahrnovat školení k získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu
(K § 54k odst. 10 zákona)
Školení k získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu musí zahrnovat témata nezbytná k osvojení požadavků na způsobilost dálkově řídícího pilota, které jsou
a) obecně pro specifickou kategorii provozu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel27) ,
b) pro specifickou kategorii provozu v souladu se standardním scénářem pro příslušný standardní scénář stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel27) a
c) uvedené v dokladu osvědčujícím oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo v osvědčení k provozu lehkých bezpilotních systémů vydaném provozovateli bezpilotního systému, který školení zajišťuje.
§ 16t
Obsah, forma a průběh zkoušky, jíž se prokazuje odborná způsobilost k uskutečňování spolupráce s provozovatelem bezpilotního systému při provádění školení ve specifické kategorii provozu
(K § 54k odst. 10 zákona)
(1) Zkouška, jíž se prokazuje odborná způsobilost k uskutečňování spolupráce s provozovatelem bezpilotního systému při provádění školení ve specifické kategorii provozu, se provádí ověřením
a) teoretických znalostí formou písemného testu a ústního pohovoru a
b) praktických dovedností, vyžaduje-li to povaha provozu u provozovatele bezpilotního systému, s nímž má být spolupráce při provádění školení uskutečňována.
(2) Předmětem ověření teoretických znalostí jsou znalosti vyplývající z požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel27) , které jsou potřebné pro řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu a které mají být předmětem provádění školení, a dále znalosti stanovené v příloze č. 22 k této vyhlášce.
(3) Předmětem ověření praktických dovedností jsou dovednosti vyplývající z požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provoz bezpilotních letadel27) , které jsou potřebné pro řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu a které mají být předmětem provádění školení, a dále dovednosti stanovené v příloze č. 22 k této vyhlášce.
(4) O průběhu a výsledku zkoušky odborná komise zpracuje protokol. Zkouška se považuje za úspěšně složenou, vyplývá-li z protokolu, že uchazeč v rámci
a) písemného testu dosáhl alespoň 80 % z celkového počtu bodů, které lze v písemném testu získat, a
b) ústního pohovoru a v rámci ověření praktických dovedností byl hodnocen slovem „prospěl” všemi členy odborné komise.
§ 16u
Údaje o způsobilosti k řízení bezpilotního systému, které jsou vedeny v registru dálkově řídících pilotů
(K § 54l odst. 4 zákona)
Údajem o způsobilosti k řízení bezpilotního systému vedenými v registru dálkově řídících pilotů je vedle identifikačního čísla dálkově řídícího pilota rovněž údaj o tom, zda dálkově řídící pilot je držitelem
a) osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotní- ho systému v podkategorii A1 a A3 nebo A2 otevřené kategorie provozu bezpilotního systému,
b) osvědčení o teoretických znalostech potřebných k řízení bezpilotního systému v souladu se standardním scénářem ve specifické kategorii provozu, nebo
c) potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu.
§ 17
Náležitosti žádosti o vydání licence a doklady, které je nutno k žádosti doložit
(k § 58 odst. 2 zákona)
(1) Žádost o vydání licence obsahuje
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) ,
b) údaje o druhu plánované letecké dopravy,
c) počet a typy letadel, jimiž má být letecká doprava provozována.
(2) Žádost o vydání licence se doloží
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických nebo fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,
b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, fyzické osoby, nebo všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu, a odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,
c) dokladem prokazujícím odbornou způsobilost s uvedením průběhu dosavadní pětileté odborné praxe v civilním letectví,
d) dokladem prokazujícím finanční zajištění a dalšími s tím souvisejícími doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11c) ,
e) předběžným návrhem letového řádu a přepravních podmínek,
f) platným osvědčením leteckého dopravce vydaným Úřadem,
g) dokladem prokazujícím vlastnictví nebo nájem letadla.
§ 18
Náležitosti žádosti o vydání osvědčení leteckého provozovatele
(k § 67 odst. 4 zákona)
(1) Žádost o vydání osvědčení leteckého dopravce podává tuzemský letecký dopravce Úřadu písemně. Ve své žádosti tuzemský letecký dopravce uvede
a) druh obchodní letecké dopravy,
b) typ a poznávací značku letadel, kterými bude provozována obchodní letecká doprava,
c) seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými bude zajišťována obchodní letecká doprava,
d) označení základního letiště nebo jiných ploch, ze kterých bude prováděna obchodní letecká doprava a kde bude prováděna ochrana a ošetřování provozovaných letadel,
e) způsob zajištění údržby letadel,
f) předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozu obchodní letecké dopravy.
(2) Žádost tuzemský letecký dopravce doloží
a) dokladem o zajištění bezpečnosti provozu obchodní letecké dopravy před protiprávními činy,
b) návrhem organizační struktury leteckého dopravce s uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel,
c) návrhem systému řízení obchodní letecké dopravy,
d) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel a dokladem o zaplacení pojistného ve výši odpovídající rozsahu obchodní letecké dopravy,
e) návrhem systému zajišťování výcviku výkonných letců a palubních průvodčí,
f) návrhem systému zajišťování požadované kvality a bezpečnosti letového provozu s ustanovenou odpovědnou fyzickou osobou,
g) návrhy výcvikových programů pro výcvik a opakovací výcvik létajícího a technického personálu,
h) provozní příručkou.
§ 18a
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 19
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 20
Druhy leteckých prací, technické a provozní podmínky jejich provozování
(k § 74 odst. 3 zákona)
(1) Leteckými pracemi jsou zvláštní provoz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu24) a dále letecké činnosti, při kterých se využívá letadlo jako pracovní stroj za účelem podnikání
a) k leteckým pracím v zemědělství,
b) k hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí21) a řešení krizových situací22) ,
c) k leteckým pracím v lesním hospodářství a ochraně životního prostředí,
d) k leteckým pracím ve stavebnictví,
e) k rozhazování letáků,
f) k vlekům kluzáků,
g) k vlekům reklamních transparentů,
h) ke kontrolním, měřicím, pozorovacím a hlídkovým letům,
i) k provádění leteckého snímkování,
j) k výsadkovým letům,
k) k letům při pátrání a záchraně.
(2) Podmínkou pro provozování leteckých prací je
a) letadlo, jehož technické parametry odpovídají druhu letecké činnosti, a související obslužná technická zařízení,
b) organizační struktura provozovatele leteckých prací zajišťující jejich bezpečné provozování.
c) provozní příručka obsahující typy použitelných letadel, pravidla létání a postupy pro jednotlivé letecké práce a příručka pro údržbu letadel.
§ 21
Náležitosti žádosti o vydání povolení k provozování leteckých prací
(k § 74 odst. 3 zákona)
(1) Žadatel o provozování leteckých prací předloží Úřadu písemnou žádost o udělení povolení k provozování leteckých prací, v níž uvede
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) ,
b) druh leteckých prací,
c) typy letadel, jimiž mají být letecké práce provozovány, a jejich poznávací značku,
d) seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými budou zajišťovány letecké práce,
e) označení základního letiště, ze kterého budou provozovány letecké práce a kde bude prováděna ostraha, parkování a ošetřování provozovaných letadel,
f) způsob zajištění údržby letadel,
g) předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozování leteckých prací.
(2) Žádost musí být doložena těmito doklady:
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku,
b) osvědčeními o zápisu provozovaných letadel,
c) dokladem o poslední kontrole letové způsobilosti provozovaných letadel,
d) průkazy způsobilosti leteckého personálu,
e) dokladem o zajištění bezpečnosti provozování leteckých prací před proti zákonnými činy,
f) návrhem organizační struktury provozovatele leteckých prací s uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel,
g) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel a dokladem o zaplacení pojistného ve výši odpovídající rozsahu leteckých prací,
h) stanoviskem provozovatele letiště,
i) směrnicí pro jednotlivé druhy leteckých prací,
j) provozní příručkou a příručkou pro údržbu letadel.
§ 22
Náležitosti rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací
(k § 74 odst. 3 zákona)
Úřad v rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací uvede
a) označení provozovatele leteckých prací,
b) druhy leteckých prací,
c) poznávací značky a typy provozovaných letadel,
d) pravidla letu pro letecké práce,
e) zeměpisné oblasti provozování leteckých prací,
f) datum zahájení provozování leteckých prací,
g) dobu, na kterou se povolení uděluje,
h) specifické podmínky provozování leteckých prací.
§ 23
Náležitosti žádosti o vydání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu
(k § 76 odst. 3 zákona)
(1) Žadatel o provozování leteckých činností pro vlastní potřebu předloží Úřadu písemnou žádost, v níž uvede
a) údaje podle zvláštního právního předpisu1a) ,
b) druhy leteckých činností,
c) typy letadel, jimiž mají být letecké činnosti provozovány, a jejich poznávací značku,
d) seznam jednotlivých členů leteckého personálu, kterými budou zajišťovány letecké činnosti,
e) označení základního letiště, ze kterého budou provozovány letecké činnosti a kde bude prováděna ostraha, parkování a ošetřování provozovaných letadel,
f) způsob zajištění údržby letadel,
g) předpokládané zeměpisné oblasti hlavního provozování leteckých činností.
(2) Žádost musí být doložena těmito doklady:
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním či jiném rejstříku výpisem z tohoto rejstříku ne starším než 1 měsíc,
b) osvědčeními o zápisu provozovaných letadel do leteckého rejstříku,
c) dokladem o poslední kontrole letové způsobilosti provozovaných letadel,
d) průkazy způsobilosti leteckého personálu,
e) dokladem o zajištění bezpečnosti provozování leteckých činností před proti zákonnými činy,
f) uvedením jmen osob odpovědných za provoz a údržbu letadel,
g) dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadel ve výši odpovídající rozsahu leteckých činností,
h) stanoviskem provozovatele letiště,
i) směrnicí pro jednotlivé druhy leteckých činností.
§ 24
Charakteristika jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení
(K § 81 odst. 8 zákona)
(1) Ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo řízené aerodynamickými prostředky, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.
(2) Motorový ultralehký kluzák je maximálně dvoumístné ultralehké letadlo vybavené pohonnou jednotkou, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg.
(3) Ultralehký letoun je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 83 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 600 kg nebo 650 kg v případě ultralehkých letounů, které jsou určeny k použití na vodě.
(4) Motorový závěsný kluzák je maximálně dvoumístné motorové letadlo řízené změnou polohy těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného závěsného kluzáku a 450 kg u dvoumístného závěsného kluzáku.
(5) Ultralehký vrtulník je maximálně dvoumístné letadlo s poháněnými rotujícími nosnými plochami s maximální vzletovou hmotností 600 kg nebo 650 kg v případě ultralehkých vrtulníků, které jsou určeny k použití na vodě.
(6) Ultralehký vírník je maximálně dvoumístné letadlo s rotujícími nosnými plochami uváděnými do pohybu autorotací vznikající dopředným pohybem s maximální vzletovou hmotností 600 kg.
(7) Motorový padákový kluzák je maximálně dvoumístné letadlo
a) s pomocným motorem na zádech pilota, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 270 kg a které umožňuje vzlet a přistání z nohou pilota, nebo
b) s pohonem umístěným na podvozku, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného padákového kluzáku a 450 kg u dvoumístného padákového kluzáku.
(8) Závěsný kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem či navijákem a je řízeno změnou polohy těžiště s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy, jehož maximální prázdná hmotnost bez upínacího zařízení nepřekračuje 40 kg.
(9) Padákový kluzák je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo, jehož charakter nosné plochy není určován tuhou konstrukcí.
(10) Sportovní padák je zařízení sloužící pro sestupný let osoby z letadla na zemský povrch.
(11) Ultralehký balon je maximálně dvoumístné bezmotorové letadlo lehčí vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1 200 m3 v případě horkého vzduchu a 400 m3 v případě jiného nosného plynu.
(12) Ultralehká vzducholoď je maximálně dvoumístné motorové letadlo lehčí vzduchu s maximálním konstrukčním objemem nepřesahujícím 1 200 m3 v případě horkého vzduchu a 400 m3 v případě jiného nosného plynu.
(13) V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na drak jednomístného motorového závěsného kluzáku nebo jednomístného motorového padákového kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavcích 4 a 7 navyšují o 15 kg. V případě zástavby celkového záchranného padáku upevněného na drak dvoumístného motorového závěsného kluzáku nebo dvoumístného motorového padákového kluzáku se hodnoty maximální vzletové hmotnosti uvedené v odstavcích 4 a 7 navyšují o 25 kg.
§ 25
Náležitosti žádosti o pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení
(k § 82 odst. 6 zákona)
(1) Žadatel o vydání pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení uvede v žádosti údaje podle zvláštního právního předpisu1a) a k žádosti doloží
a) ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než 3 měsíce, všech fyzických osob oprávněných za právnickou osobu jednat.
(2) Žadatel dále předloží provozní a technické předpisy upravující
a) organizační zajištění vymezených činností při správě sportovních létajících zařízení,
b) požadavky na stavební, výrobní, servisní a opravárenské postupy a způsoby vedení dokumentace výroby, stavby, servisu a provádění dozoru nad stavbou jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení,
c) požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují formou podnikání výrobu sportovních létajících zařízení a s nimi souvisejících dalších výrobků, letadlových částí a zařízení, opravy sportovních létajících zařízení a jejich údržbu,
d) postupy pro ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení,
e) postupy pro vedení rejstříku sportovních létajících zařízení,
f) požadavky na právnické a fyzické osoby, které provozují střediska výcviku pilotů jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení,
g) výcvikové osnovy a postupy pro získání kvalifikace pilota a dalších kvalifikací pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení,
h) postupy a podmínky pro výběr a schvalování ploch ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízení,
i) podmínky pro schvalování provádění zkušebních letů sportovních létajících zařízení,
j) podmínky pro schvalování pořádání leteckých veřejných vystoupení sportovních létajících zařízení a leteckých soutěží sportovních létajících zařízení,
k) postupy a kvalifikační předpoklady pro jmenování kontrolních techniků, inspektorů techniky a inspektorů provozu,
l) postupy a podmínky pro uznávání způsobilosti záchranných systémů pro jednotlivé druhy sportovních létajících zařízení,
m) postupy pro kontrolu soupravy palubního odpovídače sekundárního radaru4a) včetně výškoměrného systému a
n) podmínky pro provádění letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem.
§ 26
Údaje zapisované do rejstříku sportovních létajících zařízení, údaje, které z něj lze zveřejnit, a způsob označení sportovního létajícího zařízení
(k § 84b odst. 3 zákona)
(1) Do rejstříku sportovních létajících zařízení se zapisují tyto údaje:
a) druh sportovního létajícího zařízení,
b) typ nebo název,
c) výrobce nebo stavitel,
d) vlastník,
e) provozovatel,
f) technické údaje stanovené provozním předpisem,
g) poznávací značka,
h) výrobní číslo, je-li přiděleno,
i) rok výroby,
j) datum zápisu do rejstříku sportovních létajících zařízení.
(2) Z rejstříku sportovních létajících zařízení lze zveřejnit tyto údaje:
a) druh sportovního létajícího zařízení,
b) poznávací značku,
c) výrobní číslo, je-li přiděleno,
d) typ nebo název,
e) rok výroby,
f) jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele, který je fyzickou osobou, nebo obchodní firmu nebo název provozovatele, který je právnickou osobou.
(3) Sportovní létající zařízení musí být opatřeno evidenčním štítkem, na němž musí být nesmazatelným způsobem vyznačeny údaje určené provozním předpisem.
§ 27
(zrušen vyhl. č. 329/2006 Sb. k 18.7.2006)
§ 28
Náležitosti žádosti o vydání pilotního průkazu, doklady, které je nutno k žádosti přiložit, podmínky zahájení praktického výcviku a samostatných letů, způsob stanovení kvalifikačních podmínek pro vydání pilotního průkazu a způsob stanovení kvalifikačních podmínek osob provádějících teoretickou výuku a praktický výcvik
(k § 84c odst. 8 zákona)
(1) Žadatel o vydání pilotního průkazu k žádosti přiloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
(2) Minimální věk pro zahájení praktického výcviku pro získání pilotního průkazu je 15 let s tím, že do 18 let lze takový výcvik zahájit pouze s písemným souhlasem jeho zákonných zástupců. Samostatné lety na motorových sportovních létajících zařízeních mohou být prováděny po dosažení věku 16 let.
§ 29
Zkoušky k získání kvalifikace instruktora létání se sportovními létajícími zařízeními musí zahrnovat
a) praktické zkoušky z činnosti leteckého instruktora,
b) teoretické zkoušky,
c) ukázku teoretické výuky k získání pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací.
§ 29a
(zrušen vyhl. č. 9/2015 Sb. k 1.2.2015)
§ 29b
(k § 91a odst. 11 zákona)
Vzor protokolu podle § 91a odst. 3 zákona a vzor zprávy podle § 91a odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
§ 30
(zrušen vyhl. č. 271/2014 Sb. k 1.2.2015)
§ 31
Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla
(k § 98 odst. 2 zákona)
(1) Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla, tj. limit plnění, činí
a) 1 000 000 Kč u bezmotorových letadel,
b) 2 000 000 Kč u ostatních letadel do maximální vzletové hmotnosti 1 200 kg,
c) 3 000 000 Kč u letadel o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 200 kg až do 2 000 kg,
d) 6 000 000 Kč u letadel o maximální vzletové hmotnosti od 2 000 kg do 5 700 kg,
e) 100 000 000 Kč u letadel s maximální vzletovou hmotností od 5 700 kg do 14 000 kg,
f) 200 000 000 Kč u letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 14 000 kg.
(2) Kromě pojištění uvedeného v odstavci 1 musí být sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla s limitem plnění minimálně 700 000 Kč na každé sedadlo v letadle určené provozovatelem pro přepravu osob jiných než posádka letadla včetně vyhlídkových letů.
(3) Minimální výše pojistné částky, na kterou musí být sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem sportovního létajícího zařízení, tj. limit plnění, činí
a) 100 000 Kč do maximální vzletové hmotnosti 150 kg, včetně sportovního padáku,
b) 500 000 Kč do maximální vzletové hmotnosti 300 kg,
c) 1 000 000 Kč do maximální vzletové hmotnosti 450 kg.
(4) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla podle odstavců 1 až 3 se použijí, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie13a) jinak.
(5) V případě že jsou letadla s maximální vzletovou hmotností 2 700 kg nebo nižší, na která se vztahuje úprava přímo použitelného předpisu Evropské unie13a) , užívána k neobchodním účelům, je limit pojistného plnění ve vztahu k cestujícím minimálně 100 000 zvláštních práv čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu na jednoho cestujícího.
§ 31a
Údaje předávané za účelem statistického zjišťování
(k § 98a odst. 3 zákona)
Seznam údajů předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, seznam údajů o odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště a jejich strukturu stanoví příloha č. 18 k této vyhlášce.
§ 32
Přechodné ustanovení
Právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch byl vyhlášen zákaz nebo omezení letecké činnosti ve vzdušném prostoru, požádá nejpozději ve lhůtě dvou let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky o vyhlášení zákazu nebo omezení letecké činnosti ve vzdušném prostoru podle této vyhlášky. Nepožádá-li právnická nebo fyzická osoba o vyhlášení zákazu nebo omezení ve stanovené lhůtě, dosavadní zákaz nebo omezení letecké činnosti ve vzdušném prostoru zaniká.
§ 33
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
* * *
Článek II vyhl. č. 64/2010 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Čl. I bod 5 ustanovení § 8i odst. 1 se vztahuje na vojenský letecký personál od 1. ledna 2012.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.
A.
LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ A LETECKÁ POZEMNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY V CIVILNÍM LETECTVÍ, JEN POKUD BYLA ÚŘADEM SCHVÁLENA NEBO UZNÁNA JEJICH ZPŮSOBILOST K POUŽITÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ
 
1. Letadlové části a zařízení, pro něž Úřad schválil nebo uznal normy minimální požadované výkonnosti jako podklad pro schválení jejich způsobilosti pro univerzální cílové použití (tj. jejich použití není omezeno na konkrétní schválený typ letadla nebo jeho součásti),:
 
1.1
přístroje pro kontrolu letu: tlakové výškoměry, radiovýškoměry, rychloměry, machmetry, variometry, relativní sklonoměry, zatáčkoměry, akcelerometry, umělé horizonty, směrové setrvačníky
 
1.2
přístroje pro kontrolu pohonné jednotky: tlakoměry, teploměry, palivoměry, spotřeboměry, otáčkoměry
 
1.3
pomocné energetické jednotky (APU)
 
1.4
systémy automatického a poloautomatického řízení: autopiloty, povelové systémy
 
1.5
komunikační vybavení: VKV a KV palubní radiostanice, systémy SELCAL, přepínací skříňky audiosignálů, zesilovače, mikrofony, náhlavní soupravy, zapisovače hlasů v pilotní kabině, zařízení pro akustickou lokalizaci pod vodou
Nahrávám...
Nahrávám...