dnes je 17.7.2024

Input:

104/2000 Sb., Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 104/2000 Sb., Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000
o Státním fondu dopravní infrastruktury
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 2 doplňuje odst. 2, v § 5 mění odst. 1 a vkládá nový odst. 2
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 4 odst. 1 mění písm. a)
ruší část druhou
80/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 2, § 4, § 5, § 8, § 9; vkládá nové § 5a, § 5b a § 5c
347/2009 Sb.
(k 1.1.2016)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 268/2015 Sb.
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 4
196/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
vkládá v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a mění v § 4 odst. 1 písm. e) a l)
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 5b, § 8 odst. 2 písm. c)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění název zákona, § 1 odst. 2, § 6, § 8 a § 12
129/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
308/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 4 odst. 1
227/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2 odst. 1 písm. g)
190/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 9
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
vkládá § 13; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1
(1)  Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen „Fond”).
(2)  Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo”).
(3)  Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.
§ 2
Účel Fondu
(1)  Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo předfinancování
a)  výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic1) ,
b)  výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb2) ,
c)  výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let,
d)  průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury uvedené v písmenech a) až c),
e)  opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
f)  výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích,
g)  zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného nebo pořízení vybavení potřebného ke kontrole úhrady časového poplatku,
h)  úhrady koncesionářům podle zákona o pozemních komunikacích nebo nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,
i)  nákladů souvisejících s pořízením, zabudováním nebo provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu,
j)  nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením a trváním věcného břemene k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu,
k)  nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se zřízením nebo trváním věcných břemen k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, přešlo-li vlastnictví dopravní infrastruktury na kraj ze státu na základě rozhodnutí ústředního správního úřadu podle zvláštního právního předpisu11) , nebo k pozemkům sloužícím účelům ochrany nebo údržby takové dopravní infrastruktury,
l)  výstavby,
Nahrávám...
Nahrávám...