dnes je 19.5.2024

Input:

102/1994 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění účinném k 1.8.2017

č. 102/1994 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění účinném k 1.8.2017
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 2. května 1994,
kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
76/1996 Sb.
(k 10.4.1996)
mění přílohy
216/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění, celkem 51 novelizačních bodů
Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6 a § 30 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) technické požadavky na umístění a provedení staveb a ploch určených k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin1) , a to včetně výroby, laborace, delaborace nebo ničení střeliva nebo munice2) nebo výroby pyrotechnických výrobků3) , je-li při těchto činnostech nakládáno s výbušninou, a
b) třídy nebezpečí výbušnin.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) objektem stavba nebo plocha určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin,
b) obložením nejvýše povolené množství výbušniny,
c) bezpečnostní vzdáleností nejmenší dovolená vzdálenost mezi objektem a okolní stavbou nebo plochou, které tato vyhláška přiznává ochranu (dále jen „ohrožená stavba”),
d) bezpečnostním okruhem hranice, která vymezuje předem zvolený stupeň poškození ohrožené stavby,
e) bezpečnostním pásmem prostor vymezený bezpečnostními okruhy,
f) kyvnou stěnou těžká stěna uložená čepy v ložiskách tak, aby se účinkem tlakové vlny mohla vychýlit (otočit),
g) ochrannou stěnou konstrukce z pevných materiálů, která má stejnou funkci jako ochranný val,
h) opěrnou zdí konstrukce, budovaná na vnitřní nebo vnější straně ochranného valu, zajišťující jeho stabilitu,
i) výfukovou plochou část objektu (stěna nebo střecha), která při výbuchu uvnitř objektu umožní rychlý pokles tlaku,
j) výfukovou střechou střecha se sníženou hmotností střešního pláště (bez krovu) z lehkého, snadno tříštitelného materiálu u objektů nebezpečných výbuchem výbušnin nebo výbuchem hořlavých par,
k) úschovnou úložný prostor (schránka apod.), určený k uložení výbušnin nebo výbušného odpadu v průběhu směny,
l) ochranným valem ochranný násep, jehož účelem je ochrana okolí proti účinkům výbuchu,
m) odděleným valem ochranný val, který není přímo spojen s ostatními ochrannými valy zajišťujícími tentýž objekt,
n) společným valem ochranný val oddělující od sebe objekty jednoho stavebního komplexu,
o) uzavřeným valem ochranný val s tunelovými průchody obklopující objekt ze všech stran,
 
p) souborem výroben několik bezprostředně souvisejících objektů, uvažovaných jako jeden celek z hlediska obložení a bezpečnostních vzdáleností k nejbližším ohroženým stavbám,
r) pancéřovými dveřmi dveře s odolností proti tlakové vlně nejméně takovou, jakou mají stěny
Nahrávám...
Nahrávám...